Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
    Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izdavanje lokacijske i građevne dozvole za plutajuće objekte
  • Lokacijska dozvola u postupku dodjele koncesije na pomorskom dobru
  • Pravni interes za ishođenje lokacijske dozvole
  • Postupanje u slučajevima izdavanja lokacijskih dozvola za ribnjake, športsko-rekreacijske centre i sl., te eksploatacijska polja mineralnih sirovina
Hashtags: