Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:
    Predmet izvansudske nagodbe (čl. 1092. ZOO-a)
  • Zastara potraživanja naknade štete (čl. 376. i 377. ZOO-a)
  • Djelomična ništavost odredaba ugovora o cijeni (čl. 105. ZOO-a)
  • Pravo na naknadu štete zbog smrti ili naročito teškog invaliditeta bliskog srodnika (čl. 201. ZOO-a)
Hashtags: