Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
  Imovina trgovačkog društva
 • Pravo na zatezne kamate
 • Ustupanje prava iz garancije
 • Visina boravišne pristojbe za 2004. godinu
 • Hrvatski upisnik oporuka
 • Obnova ili ispravak međe
 • Ugovorna kazna
 • Neuručivanje radne knjižice radniku
 • Plaćanje dugovanja dva puta
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Predstavnik radnika u nadzornom odboru trgovačkog društva čiji je jedini član RH
 • Pravni temelj za obračunavanje naknade prokuristu
 • Pravilnik o zaštiti na radu - obveza donošenja
 • Pravilnik o radu - donošenje
 • Prijenos ugovora o radu
 • Prestanak ugovora o radu za vrijeme trudnoće
Hashtags: