RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Tumačenje odredbi poslovnika i drugih općih akata županije daje tijelo koje je akt donijelo
  • Uvjerenje o nepostojanju zapreke za prijam u državnu službu odnosi se na nepostojanje pravomoćne osude za kaznena djela i nepostojanje pravomoćne osude na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine
  • Za obavljanje poslova prosvjetnog inspektora može biti primljena i postavljena osoba koja ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog staža na odgojno-obrazovnim poslovima u svezi s odgojem i obrazovanjem, te položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora
  • Vjerodostojno tumačenje zakona daje Hrvatski sabor, a ne Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
  • Stručni ispit položen u drugoj državi prije 8. listopada 1991. godine zaposlenog u tijelu uprave priznaje se kao položen državni stručni ispit
  • Sjedište ureda državne uprave je u sjedištu županije, a iznimno se sjedište državnog ureda može utvrditi i izvan sjedišta županije
  • Radni staž ostvaren u Bosni i Hercegovini nakon 8. listopada 1991. godine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)