Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Izdavanje građevne dozvole na zahtjev jednog suvlasnika (čl. 82., st. 1., al. 2. ZOV)
  • Prijašnji vlasnici nacionaliziranih stanova - priznanje stanarskog prava (čl. 49. ZUP-a)
  • Pravni položaj susjeda u postupku izdavanja uporabne dozvole (čl. 49. ZUP-a)
  • Dopunsko rješenje u upravnom postupku (čl. 216. ZUP-a)
Hashtags: