Pravilnik o zaštiti od požara za IV. kategoriju ugroženosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Pravilnik o zaštiti od požara za IV. kategoriju ugroženosti
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o zaštiti od požara (Nar. nov., br. 58/93.) u čl. 9. obvezuje pravne osobe koje su vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora da polazeći od vlastitih uvjeta i potrebe, a sukladno propisima o zaštiti od požara, općim aktom utvrde mjere i poslove u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara (vidjeti članak "Pravno uređenje zaštite od požara", RRiF br. 5/2004.).

Građevine, građevinski dijelovi i prostori, prema čl. 6. Zakona razvrstavaju se u 4 kategorije ugroženosti od požara, s tim da su u I. kategoriju razvrstani navedeni objekti najviše ugroženi od požara, a u IV. kategoriju objekti najmanje ugroženi, o čemu se i daje primjer internog akta jer se odnosi na najveći broj poduzetnika.

Hashtags: