RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Procjena opasnosti od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom temelj je i polazna osnova svih aktivnosti na području zaštite na radu, kao sastavnoga dijela organizacije rada i izvođenja radnoga procesa. Zaštita na radu se ostvaruje obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca (čl. 8. Zakona o zaštiti na radu - Nar. nov., br. 59/96., 94/96. i 114/ 03. - dalje: ZZR).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)