Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
107.
Autor/i:
Sažetak:
    Naknada materijalne štete - izmakla korist (čl. 189. ZOO-a)
  • Odgovornost za štetu koju prouzroči maloljetnik (čl. 167. ZOO-a)
  • Podijeljena odgovornost za štetu (čl. 192. ZOO-a)
  • Zastara tražbine - prekid zastare (čl. 391. ZOO-a)
Hashtags: