Izrada godišnjih financijskih izvješća i porezne prijave poduzetnika za 2005. (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Izrada godišnjih financijskih izvješća i porezne prijave poduzetnika za 2005. (II. dio)
Stranica:
35.
Autor/i:
Sažetak:
Brojni poslovi koji prethode sastavljanju temeljnih financijskih izvješća ulaze u završni stadij. U prošlim brojevima našeg časopisa dano je mnoštvo naputaka, od popisa imovine i obveza (br. 11/05.), kontrole stanja i prometa pojedinih računa glavne knjige, do značajki pojedinih vrsta troškova i prihoda (br. 12/05.). Završne pripreme, troškovi obveznih doprinosa i posebnosti poslovanja pojedinih poduzetnika objavljene su u RRiF-u, br. 1/06.

U naputcima koje dajemo u ovom broju, objašnjava se izrada godišnje prijave poreza na dobitak (obrazac PD), Račun dobitka i gubitka za male, srednje velike i velike poduzetnike, Bilanca za male, srednje velike i velike poduzetnike, Izvješće o novčanom tijeku za srednje velike i velike poduzetnike, Izvješće o promjeni kapitala, te Bilješke uz financijske izvještaje za sve poduzetnike.

Bitno je napomenuti da se Prijava poreza na dobitak za 2005. (obrazac PD) prvi put sastavlja prema novim propisima i prema novom sadržaju. Već unaprijed možemo priopćiti kako će je biti lakše sastaviti nego prethodnih godina jer otpada značajni dio stavaka koje su predstavljale ponavljanje već iskazanih troškova i prihoda u Računu dobitka i gubitka. Druga odlika jest da porezni propisi više uvažavaju primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda nego što je to bilo do kraja 2004. pa se kao polazna veličina za oblikovanje porezne osnovice uzima svota prihoda i rashoda utvrđena prema računovodstvenim propisima.

Na drugoj, pak, strani može se konstatirati da se temeljni financijski izvještaji posljednji put sastavljaju prema starom Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 90/92.), te prema starim Međunarodnim računovodstvenim standardima koji su objavljeni zaključno s brojem 2 Narodnih novina u 2000. godini. O svemu tome u nastavku dajemo iscrpna objašnjenja.

Plan aktivnosti računovodstvenih poslova determiniran je propisanim rokovima za dostavu pojedinih izvještaja Poreznoj upravi i FINA-i, pa ih u nastavku iznosimo.

Upute za obrtnike i slobodna zanimanja dane su u posebnom prilogu časopisa RRiF, br. 1/06. Za građane i zaposlenike koji će imati potrebu predati godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac DOH), naputci se daju u ovom broju časopisa.

Naputci za neprofitne organizacije također su dani u ovom broju časopisa.

Hashtags: