Prijava poreza na dohodak građana za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2005.
Stranica:
182.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Sažetak:
Građani koji su obvezni prijaviti porez na dohodak ili to nisu obvezni a žele iskoristiti pravo na porezne olakšice, ili su preplatili porez na dohodak te žele poreznu prijavu podnijeti i tako vratiti preplaćeni porez na dohodak, poreznu prijavu trebaju predati u nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije do 28. veljače 2006. Prijava se podnosi na propisanom obrascu PRIJAVA POREZA NA DOHODAK - Obrazac DOH koji se može nabaviti u slobodnoj prodaji. U ovom članku pišemo tko je obvezan podnijeti poreznu prijavu a tko nije a može predati poreznu prijavu, koje su porezne olakšice, u kojem slučaju se ne isplati podnositi poreznu prijavu, te kako treba iskazati podatke u Poreznoj prijavi.
Hashtags: