Konačni obračun PDV-a za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Konačni obračun PDV-a za 2005.
Stranica:
204.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Konačni obračun PDV-a smatra se posljednjom kontrolom ispravno obračunanog PDV-a za prethodnu godinu koja razumijeva i mogućnost možebitnih ispravaka. I za 2005. konačni obračun treba sastaviti na godišnjem izvješću - Obrascu - PDV-K koji se nije promijenio u odnosu na prijavu za prethodnu, 2004. godinu. Pritom valja napomenuti da se posljednje Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 153/05.) koje se primjenjuju od 1. siječnja 2006., odnose, uz ostalo, na poslovne promjene za porezno razdoblje 2006. To znači da samo ispostavljene i primljene račune iz toga poreznog razdoblja treba evidentirati u novim knjigama I-RA i U-RA, a sukladno tome i prijavu PDV-a za obračunsko razdoblje treba predati na novom Obrascu PDV, a godišnje (za 2006.), na novom Obrascu PDV-K. O novostima u sustavu PDV-a od 1. siječnja 2006., pisano je opširnije u časopisu RRiF, br. 12/05., 1/06. i 2/06. - u rubrici POREZI, te čitatelje upućujemo na navedene članke.

O posebnostima izrade konačnog obračuna za 2005., kako za pravne osobe i "dobitaše", tako i obrtnike - "dohodaše", pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: