Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Stranica:
255.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 33/05. dalje: Zakon o izmjenama i dopunama), izmijenjene su i dopunjene odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 143/02.) koje su na snazi od 14. ožujka 2005. Izmjene su nastale u dijelu koji utvrđuje obvezu plaćanja posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, te u skladu s nedoumicama koje su nastale početkom primjene novih izmjena i dopuna, Porezna uprava – središnji ured donio je naputak o plaćanju navedenog doprinosa koji smo u cijelosti objavili u časopisu RRiF, br. 5/05., str. 168.

U ovom članku objašnjava se postupak obračuna ovog doprinosa prema propisima koji vrijede od 1. siječnja 2006.

Hashtags: