Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
61.
Autor/i:
Sažetak:
 1. Opće odredbe
 2. Suradnja općina, gradova i županija s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država
 3. Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
 4. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
 5. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave
 6. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 7. Mjesna samouprava
 8. Imovina i financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave
 9. Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 10. Državni nadzor i zaštita lokalne i područne (regionalne) samouprave
 11. Prava osoba izabranih, odnosno imenovanih na određene dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 12. Prijelazne i završne odredbe
Hashtags: