Ministarstvo pravosuđa

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Ministarstvo pravosuđa
Stranica:
83.
Autor/i:
Sažetak:
    Mogućnost oslobođenja od obveze polaganja državnog stručnog ispita osobe koja je položila strukovni ispit
  • Jesu li zaposleni u fondu za obnovu i razvoj grada, u smislu čl. 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, državni službenici, te je li službenički sud stvarno nadležan za rješavanje teže povrede službene dužnosti tih zaposlenika
  • Može li vježbenik polagati državni stručni ispit za sanitarnog inspektora
  • Kolika je visina naknade plaće službeniku upravnog odjela jedinice lokalne samouprave stavljenom na raspolaganje
  • Priznaje li se položen stručni ispit za građevinskog tehničara kao položen državni stručni ispit za upravnog referenta
  • Može li i do kada iskoristiti godišnji odmor službenik stavljen na raspolaganje Vladi RH u trajanju šest mjeseci
  • Može li u državnu službu na određeno vrijeme biti primljena osoba radi zamjene dulje vrijeme odsutnog službenika, bez određivanja trajanja službe u mjesecima
Hashtags: