Javno-privatno partnerstvo kao izvanbilančno financiranje (najam)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Javno-privatno partnerstvo kao izvanbilančno financiranje (najam)
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Damir JURIČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U nas se sve više govori o javno-privatnom partnerstvu kao modelu s pomoću kojega bi lokalne vlasti financirale javnu infrastrukturu, kao načina za prevladavanje restrikcija u financiranju. Međutim, zbog mogućnosti ekspanzije u primjeni, kao i nedovoljnog razumijevanja posebnosti javno-privatnog partnerstva, postavit će se pitanje pod kojim uvjetima udruživanja javnog i privatnog sektora će se moći smatrati da je konkretno financiranje bilančno (dužničko) ili izvanbilančno (najam). Sadašnje stanje na tržištu upućuje na zaključak da će se za pojedine projekte ustvrditi da je ipak riječ o bilančnom financiranju (dakle, prikrivenom financiranju) iako se postavljenim modelom predstavlja izvanbilančno financiranje (najam). U članku se predstavljaju osnovni kriteriji za donošenje odluke.

Podsjećamo naše čitatelje da smo o ovoj problematici pisali u našem časopisu RRiF, br. 3/06. (str. 95.) i 5/06. (str. 63.).

Hashtags: