Povratna naknada za ambalažu kod obrtnika – trgovaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Povratna naknada za ambalažu kod obrtnika – trgovaca
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Primjena Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu potanko je pojašnjena u časopisu RRiF, br. 10/05., 12/05., 2/06., 3/06. i 4/06. U seriji tih članaka s temom ambalaže razrađena je i kalkulacija veleprodajne i maloprodajne cijene pića i napitaka koji se prodaju u nepovratnoj staklenoj, PET, Al, Fe i limenoj ambalaži zapremine veće od 0,20 litara. Praktičnim primjerima postupanja s ambalažom u trgovačkom društvu koje se bavi trgovinom na veliko i malo, posebno su pojašnjena knjiženja povratne naknade za ambalažu i njezin položaj u poreznoj evidenciji s obzirom na činjenicu da se ona s motrišta PDV-a smatra prolaznom stavkom.

Nastavljajući pojašnjenja u vezi s ambalažom koja su dana u spomenutim brojevima našega časopisa, u ovom broju iscrpnije ćemo obraditi ambalažu s motrišta trgovca – obrtnika i to posebno pitanja u vezi s uključivanjem povratne naknade za ambalažu u kalkulaciju maloprodajne cijene pića i napitaka te evidentiranja ove naknade u poslovnim knjigama obrtnika. Pritom ćemo se posebno osvrnuti na tumačenje Ministarstva financija u vezi s evidentiranjem povratne naknade za ambalažu – kao prolazne stavke, u Knjigama U-RA i I-RA.

Hashtags: