Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Za is prav nost sa stav lja nja obraču na i bi lježenjapro mje na na za li ha ma tr go vač ke ro be, osimodre da ba Za ko na o raču no vod stvu (Nar. nov., br.146/05.), Za ko na o PDV-u (Nar. nov., br. 47/95. do90/05.) i Pra vil ni ka o PDV-u (Nar. nov., br. 60/96.do 183/05.) te Za ko na o po re zu na do bit (Nar. nov.,br. 177/04., 90/05. i 57/06.) i Pra vil ni ka o po re zu nado bit (Nar. nov., br. 95/05.), tre ba se pridrža va ti iodre da ba ko je pro izla ze iz: 
  1. Pristup
  2. Vrednovanje zalihe trgovačke robe
  3. Predujmovi za robu
  4. U zalihe robe na dan 31. 12. 2006. treba uključiti i robu na putu
  5. Vrijednosno usklađenje zaliha trgovačke robe i njezina prodaja
  6. Naknadno odobreni popusti kupcima
  7. Zaključne napomene
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine