Konačni obračun PDV-a za 2006. na novom obrascu PDV-K

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Konačni obračun PDV-a za 2006. na novom obrascu PDV-K
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Kako se od 1. siječnja 2006. primjenjuje nova stopa PDV-a od 10% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata, bilo je potrebno i godišnje izvješće na obrascu PDV-K prilagoditi novim poreznim zahtjevima i sada već trima poreznim stopama: 0%, 10% i 22%. Uz promete oslobođene PDV-a te one koji ne podliježu oporezivanju, a kojima se porezni položaj određuje prema mjestu obavljanja usluge, to su prometi koje je trebalo bilježiti u poreznim knjigama i evidencijama, a potom i u mjesečnim/tromjesečnim PDV obrascima poreznih obveznika. U tijeku 2006. nije bilo promjena u propisima o PDV-u, iako treba istaknuti ponovno očitovanje Ministarstva financija, odnosno stajalište u vezi poreznog položaja i nastanka porezne obveze u graditeljstvu kojim je potvrđeno da se u graditeljstvu i nadalje primjenjuje mišljenje još iz 1998., odnosno da porezna obveza u graditeljstvu i nadalje nastaje ovjerom privremene građevinske situacije. Držimo da se posljednja Uputa za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2003.godinu - MF Kl.: 410-01/04-01/129 od 17. veljače 2004. (objavljeno u cijelosti u časopisu PiP br. 3/04., str. 70), može načelno primijeniti i za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2006., a obzirom na to da bitnijih promjena nema, osim primjene stope PDV-a od 10%.
  1. Zakonski okvir - propisi koji su izravno ili neizravno imali utjecaj na oporezivanje prometa dobara i usluga PDV-om u 2006.
  2. Što treba znati u vezi sa sastavljanjem konačnog obračuna PDV-a
  3. Izrada konačnog obračuna PDV-a za društva i obrtnike "dobitaše"
  4. Izrada konačnog obračuna PDV-a za fizičke osobe "dohodaše"
  5. Zaključivanje poreznih evidencija - knjiga I-RA i U-RA
  6. Kako treba popuniti novi Obrazac PDV-K za 2006.
Hashtags:
#PDV, #Porezi