Hrvatska revizorska komora – tarifa revizorskih usluga i odluka o stopi doprinosa i članarine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Hrvatska revizorska komora – tarifa revizorskih usluga i odluka o stopi doprinosa i članarine
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 146/05. - dalje: Zakon) uređeno je, između ostaloga, osnivanje i rad Hrvatske revizorske komore te nadzor nad njezinim poslovanjem, nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije, te druga pitanja vezana uz reviziju.

Osnivačka skupština Komore održana je 18. ožujka 2006. te je izabrana predsjednica Komore, članovi Upravnog vijeća i usvojen Statut. Na izvanrednoj skupštini, održanoj dana 20. svibnja 2006., donesena je Tarifa revizorskih usluga i Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori. Stoga se u nastavku članka daje osvrt na osnovne odredbe Statuta, Tarife revizorskih usluga i Odluke o stopi doprinosa i svoti članarine Hrvatskoj revizorskoj komori.

Hashtags: