Premije osiguranja kao plaća i porezna olakšica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Premije osiguranja kao plaća i porezna olakšica
Stranica:
147.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Osiguranje života, dobrovoljno mirovinsko osiguranje te dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje osobna su osiguranja prema kojima osiguranik može biti jedino fizička osoba koja koristi prava iz ugovora o osiguranju bez obzira na to je li ugovor o osiguranju sklopila sama osoba ili je u njezino ime i po njezinoj ovlasti ugovor sklopio poslodavac ili neka druga pravna ili fizička osoba. Osobno obilježje tih ugovora i polica osiguranja ukazuje na to da se premija plaća iz osobnih sredstava osobe odnosno osiguranika kojima osiguranik raspolaže tek nakon podmirenja obveznih doprinosa i poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04). Upravo zato su premije osiguranja predmet odredaba Zakona o porezu na dohodak jedanput kao plaća, drugi put kao porezna olakšica i treći put kao dohodak od osiguranja. Povezati te tri uloge premija osiguranja u praksi prilično je složeno pa ćemo u ovom članku pokušati to pojasniti.
  1. Uvodne napomene
  2. Kada se premija osiguranja smatra plaćom i kada se može koristiti za smanjenje porezne obveze radnika
  3. Kako treba postupiti s premijom životnog osiguranja koja se smatra plaćom
  4. Dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje
  5. Porezne olakšice po osnovi uplaćenih premija osiguranja
  6. Porezno priznate premije smatraju se dohotkom od osiguranja
Hashtags:
#Dohodak, #Dohodak, #DohodakOdOsiguranja, #Plaće, #Porezi, #Porezi, #TroškoviOsoblja