Datum upisa u RPO za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva

Datum: 20.08.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/18-01/1271
Davatelj: Porezna uprava

      Zbog učestalih upita u nastavku dajemo mišljenje o datumu od kada se fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva moraju upisati u registar poreznih obveznika (RPO) ako u poreznom razdoblju ostvare primitak po toj osnovi veći od 80.500,00 kn:
      Člankom 28. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se dohotkom od samostalne djelatnosti smatra dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Prema članku 29. stavku 3. Zakona djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.
      Prema članku 37. Zakona kod dohotka od samostalne djelatnosti i dohotka koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35. Zakona, mjesečni predujam se utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak.
      Prema članku 36. Zakona porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost može na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ili je obvezan plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ako ispunjava zakonske uvjete za oporezivanje dobiti, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dobit. U slučaju supoduzetnišva ili drugog oblika zajedničkog dohotka pisani zahtjev podnose i potpisuju svi supoduzetnici. Pisani zahtjev kojim se na vlastiti zahtjev traži promjena načina oporezivanja dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu. Prema članku 2. stavku 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16) porezni obveznik je i fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak:
1. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili
2. ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
– u prethodnom poreznom razdoblju ostvario je dohodak veći od 400.000,00 kuna,
– ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
– u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.
 
      Prema članku 29. stavku 4. toga Zakona porezno razdoblje i obveza plaćanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga, prema propisima o računovodstvu za poduzetnike fizičke osobe iz članka 2. stavka 3. i 4. toga Zakona, počinje od početka poreznog razdoblja koje slijedi nakon poreznog razdoblja u kojemu su ispunjeni propisani uvjeti.
      Prema članku 87. Zakona radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, porezni obveznici, odnosno opunomoćenici dužni su ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak. Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika (dalje u tekstu RPO) podnosi se, između ostalog, za dohodak od obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema članku 29. Zakona te za obrtničke djelatnosti i djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova za koje se počinje paušalno utvrđivati dohodak prema članku 82. Zakona. Prijava se podnosi u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti, od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za prelazak na utvrđivanje paušalnog dohotka ili prelaska na oporezivanje po odbitku, odnosno početka ostvarivanja primitaka. 
      Slijedom navedenog razvidno je da upisom u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona, pa i djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, fizičke osobe su dužne dohodak utvrđivati u skladu sa člancima 30. do 35. Zakona o porezu na dohodak kao razliku između ostvarenih primitaka i izdataka nastalih u poreznom razdoblju od te djelatnosti, a na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga ili se po osnovi samostalne djelatnosti utvrđuje paušalni dohodak sukladno članku 82. Zakona.
      Prijava u RPO kada fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva utvrđuju dohodak u skladu s Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, broj 1/17) podnosi se u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. Kada isti godišnji dohodak utvrđuju na temelju podataka iz godišnje porezne prijave, kao razliku ukupnih primitaka priteklih u poreznom razdoblju i ukupnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju, a za koje su obvezni voditi poslovne knjige i dnevne evidencije o prometu, prijavu u RPO podnosi kod početka obavljanja djelatnosti, odnosno od prvog dana godine koja slijedi nakon godine u kojoj su ispunjeni uvjeti da fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost postane obveznik poreza na dohodak (za obveznike koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva ako u prethodnoj godini ostvare primitke iznad 80.500,00 kuna ili po vlastitom zahtjevu postanu obveznici poreza na dodanu vrijednost po toj osnovi).
      Zaključno, upis u registar obveznika poreza na dohodak vrši se do kraja tekućeg poreznog razdoblja za iduće porezno razdoblje, odnosno najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. Isto se primjenjuje i u slučaju kada porezni obveznik, fizička osoba, po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti u prethodnom poreznom razdoblju ispuni propisane uvjete za prelazak na utvrđivanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak, odnosno kada to želi po vlastitom zahtjevu.

Povratak na mišljenja