Devizni sustav RH i obveza izvješćivanja HNB-a


Trajanje: 1 h 30 min
Datum: 01.02.2022

Cijena: 66,36


Cilj je ovog webinara podsjetiti sve one koji imaju odnose s deviznim nerezidentima („strancima“, uključujući i one iz EU-a) na možebitne obveze izvješćivanja Hrvatske narodne banke na zadnji dan 2021. godine (usluge, pozajmice, krediti, depozitni poslovi – transakcijski računi u inozemstvu).

Dali smo i sažeti pregled deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj, uz poseban osvrt na moguće prijenose stranih sredstva prijenosa između deviznih rezidenata i na još uvijek postojeća ograničenjima u deviznom poslovanju između deviznih nerezidenata i rezidenata te na obvezu vođenja nadzornih knjiga.

Program:

Presjek deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj i pregled obveznih izvješća prema HNB-u
Predavač: mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por. savj.
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

 • Presjek deviznog poslovanja u RH
 • Devizna rezidentnost
 • Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja
 • Strana sredstva plaćanja
 • Naplata u stranim sredstvima plaćanja
 • Plaćanje u stranim sredstvima plaćanja
 • Poslovanje gotovinom u stranoj valuti (naplata, plaćanje)
 • Devizna blagajna
 • Ograničenja u poslovanju stranim sredstvima plaćanja između deviznih rezidenata i nerezidenata
 • Obračunske namire u deviznom poslovanju
 • Nadzorne knjige kapitalnih poslova
 • Simulirani ugovori
 • Pregled obveznih izvješća koja devizni rezidenti dostavljaju HNB-u s posebnim osvrtom na godišnja izvješća o:
 • prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom – ostale usluge
 • kreditnim i depozitnim odnosima s inozemstvom

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 28. siječnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).