Dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora

Datum: 04.02.2010, Četvrtak
Klasa: 410-20/09-01/122
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit porezne obveznice I. I. vezano uz korištenje dijela osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora odnosno postavljen je upit može li ista ostvariti pravo na uvećanje osobnog odbitka po navedenoj osnovi obzirom da nije niti vlasnica niti suvlasnica nekretnine čiji je vlasnik njen suprug ili je potrebno radi ostvarivanja prava na korištenje uvećanja osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora da se ista u knjiži kao suvlasnica nekretnine.

U nastavku odgovaramo.

Prema članku 36. stavku 16. i 26. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) i članku 58. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07.,146/08., 2/09., 9/09. – ispr. i 146/09.) rezidenti osobni odbitak mogu, uz propisane uvjete, uvećati za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe njihovog trajnog stanovanja najviše do 12.000,00 kuna godišnje. Članak 58. stavak 10. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisuje da porezni obveznik dio osobnog odbitka za kupnju, može koristiti na temelju sljedećih vjerodostojnih isprava:

1.1. preslika predugovora odnosno ugovora o kupnji zaključenog s prodavateljem pravnom ili fizičkom osobom, ovjerenog od javnog bilježnika,

1.2. dokazi o plaćanju - preslici doznaka prodavateljima odnosno pisane potvrde prodavatelja fizičke osobe (građana) o primljenim uplatama, ako se kupnja financira vlastitim sredstvima poreznog obveznika,

1.3. pisana izjava poreznog obveznika da će se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti, ako je stambeni prostor u izgradnji, odnosno presliku osobne iskaznice u svrhe prebivališta odnosno adrese stanovanja u kupljenom stambenom prostoru za koji se traži priznavanje dijela osobnog odbitka,

1.4. pisana izjava poreznog obveznika i njegova bračnog druga da u trenutku i do trenutka kupnje prvog stambenog prostora, prema članku 36. stavku 17. Zakona, nemaju u vlasništvu i/ili suvlasništvu odnosno nisu imali u vlasništvu i/ili suvlasništvu stambeni prostor u tuzemstvu i u inozemstvu i da se radi o kupnji prvog stambenog prostora,

1.5. preslika ugovora o namjenskom stambenog kreditu u poreznom razdoblju, ako se kupnja financira sredstvima tog kredita,

1.6. potvrda kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu u poreznom razdoblju ako se kupnja financira sredstvima tog kredita.

Navedene isprave, a u svrhe korištenja dijela osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora, obavezno glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora, osim isprave iz podtočke 1.1., koja može glasiti i na ime i prezime njegovog bračnog druga, u skladu s člankom 58. stavkom 12. Pravilnika o porezu na dohodak. U tom slučaju, porezni obveznik obvezan je priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi izvod iz matice vjenčanih koji ne smije biti stariji od šest mjeseci.

Za korištenje dijela osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora moraju biti ispunjeni svi navedeni uvjeti.

Slijedom navedenog, ako preslika predugovora odnosno ugovora o kupnji zaključenog s prodavateljem pravnom ili fizičkom osobom, glasi na ime i prezime bračnog druga podnositeljice upita, te ako su ispunjeni ostali uvjeti propisani Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak, može se koristiti uvećanje osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora. Napominjemo da plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu može koristiti porezni obveznik na kojeg glasi ugovor o namjenskom stambenom kreditu i potvrda kreditora o plaćenim kamatama.

Za sva dodatna pojašnjenja, obzirom da ne raspolažemo potpunim informacijama u konkretnom slučaju, upućujemo poreznu obveznicu na nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu odnosno na nadležan Područni ured.

Povratak na mišljenja