Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka


Trajanje: 2 h 35 min
Datum: 25.02.2022

Cijena: 76,31


Rezidenti Republike Hrvatske koji su ostvarili inozemne primitke (plaću, mirovinu, primitke od obrta, imovinu i imovinska prava, kapitala ili druge primitke) u ovoj ili prijašnjim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi, mogu to učiniti dobrovoljno prije primanja službenog poziva. Rezidenti koji dobrovoljno prijave inozemne primitke bit će oslobođeni od kamata i prekršaja na nepravodobno plaćanje poreza i doprinosa te će se pri njihovu oporezivanju primjenjivati trenutačno važeće stope.

Cilj je ovog webinara objasniti tko je obvezan prijaviti ostvarene inozemne primitke, na koji se način prijavljuje i oporezuje dohodak, mogućnost izuzimanja od oporezivanja te mogućnost uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu.

Program:

Utvrđivanje rezidentnosti i dobrovoljna porezna prijava
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Dobrovoljna porezna prijava i posljedice za rezidente koji ne prijave inozemni dohodak
 • Rokovi u kojima se predaje dobrovoljna porezna prijava
 • Utvrđivanje rezidentnosti
 • Upitnik TU i Upitnik TI
 • Obveza prijave dohotka ostvarenog u inozemstvu
 • Prijava dohotka od kapitalnih primitaka
 • Obračun drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu
 • Iskazivanje drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu na Obrascu JOPPD
 • Postupanje kada treba poslati JOPPD za doprinose, a nema obračuna poreza
 • Dobrovoljna prijava drugog dohotka, dohotka od kapitala

Iskazivanje dohodaka iz inozemstva u dobrovoljnoj poreznoj prijavi
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • -Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • Izuzimanje od oporezivanja u RH
 • Dobrovoljna prijava dohotka od nesamostalnog rada
 • Prijava dohodaka od kapitala
 • Prijava neoporezivih primitaka
 • Prijava dohodaka od samostalne djelatnosti iz inozemstva
 • Doprinosi na dohodak od samostalne djelatnosti koja se u inozemstvu obavlja kao druga djelatnost
 • Trebaju li umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu predavati dobrovoljnu prijavu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 24. veljače 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.