Dodatak članku Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini

Datum: 05.12.2023, Utorak
Autor: A.B.

U časopisu RRiF br. 12/23. objavili smo članak Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini u kojemu smo obrazložili promjene u vezi s obračunom plaće koje se primjenjuju već na plaću za prosinac 2023. godine. S obzirom na to da u trenutku dovršetka časopisa pravilnici nisu bili objavljeni u Narodnim novinama, a oni koji su bili objavljeni na eSavjetovanju prema tada dostupnim informacijama nisu bili konačni, u navedenom članku nismo dali primjere iskazivanja obračuna plaća u Obrascu JOPPD. Zbog toga u nastavku ovog teksta prikazujemo način popunjavanja Obrazaca JOPPD na temelju primjera danih u navedenom članku. Radi lakšeg snalaženja navodimo i primjere u nastavku.

Zbog uvođenja umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup, a radi izvješćivanja o utvrđenim obvezama doprinosa Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/23) se propisuje prilagodba Obrasca JOPPD i način izvješćivanja prilikom umanjenja mjesečne osnovice. Zbog primjene tog propisa od 1. prosinca 2023. godine, odredbe Pravilnika vezane za iskazivanje umanjenja mjesečne osnovice stupaju na snagu 2. prosinca 2023. godine.

U Obrascu JOPPD mijenjaju se nazivi dosadašnjih polja 7.2 i 12.9 stranice B Obrasca JOPPD koja su se odnosila na iskazivanje obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom koji se više obračunava.

U polje 7.2. stranice B Obrasca JOPPD upisuje se na oznaku načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti i to:

0 – ako stjecatelj nema pravo na umanjenje

1 – ako stjecatelj ima jednog poslodavca

2 – ako se za stjecatelja koriste podaci Porezne uprave o iznosu umanjenja mjesečne osnovice

3 – ako stjecatelj ima više poslodavaca i dostavlja izjavu o iznosima mjesečnih bruto plaća.

U polje 12.9. stranice B Obrasca JOPPD upisuje se svota umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti. Svota može biti negativna u slučaju kada se plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata te je prilikom prethodnih isplata korišteno umanjenje mjesečne osnovice u svoti većoj od propisane.

 

Primjer 1. iz članka: Primjena linearnog modela

Osiguranik je po osnovi radnog odnosa zaposlen na puno radno vrijeme, s ugovorenom bruto-plaćom od 1.200,00 €. Umanjenje mjesečne osnovice utvrđuje se linearnim modelom primjenom sljedeće formule: 0,5 x (1.300,00 – ukupna mjesečna bruto-plaća), što u ovom slučaju znači 0,5 x (1.300,00 – 1.200,00) = 50,00 €.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine – puno radno vrijeme – plaća veća od 700,00 €

Opis Svota

(u €)
BRUTO-PLAĆA 1.200,00
I. OBRAČUN DOPRINOSA
1. Osnovica za obračun doprinosa (bruto-plaća) 1.200,00
2. Svota umanjenja mjesečne osnovice za

MO I. stup
50,00
3. Mjesečna osnovica za MO I. stup (1. – 2.) 1.150,00
4. Doprinos za MO I. stup (3. x 15 %) 172,50
5. Doprinos za MO II. stup (1. x 5 %) 60,00
6. Ukupno doprinosi za MO (4. + 5.) 232,50
7. Doprinos za ZO (1. x 16,5 %) 198,00
II. POREZNA OSNOVICA
1. Primitak (bruto-plaća) 1.200,00
2. Izdatak (doprinosi za MO) 232,50
3. Dohodak (1. – 2.) 967,50
4. Osobni odbitak 560,00
5. Porezna osnovica (3. – 4.) 407,50
III. OBRAČUN POREZA
1. Svota porezne osnovice 407,50
1.1. Osnovica za primjenu niže stope (do 4.200,00 €) 407,50
1.2. Osnovica za primjenu više stope

(iznad 4.200,00 €)
0,00
2. Ukupno porez (Grad Vodice) 81,50
2.1. Porez po nižoj stopi (20 %*) 81,50
2.2. Porez po višoj stopi (30 %*) 0,00
IV. SVOTA ZA ISPLATU (II.3. – III.2.) 886,00

* Prema Odluci o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vodica (Nar. nov., br. 131/23.)

Obrazac JOPPD:

 

Primjer 2. iz članka: Iskazivanje fiksne svote umanjenja za radnika koji radi kod jednog poslodavca u nepunom radnom vremenu

Osiguranik po osnovi radnog odnosa zaposlen je u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno s ugovorenom mjesečnom bruto plaćom od 600,00 €. S obzirom na ukupnu isplaćenu bruto plaću u tom mjesecu koristi se fiksni svota umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa prvog mirovinskog stupa u svoti od 300,00 €.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine

Osiguranik po osnovi radnog odnosa zaposlen je u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno s ugovorenom mjesečnom bruto-plaćom od 600,00€. S obzirom na ukupnu isplaćenu bruto-plaću u tom mjesecu, koristi se fiksna svota umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa prvoga mirovinskog stupa u svoti od 300,00 €.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine

Opis Svota (u €)
BRUTO-PLAĆA 600,00
I. OBRAČUN DOPRINOSA
1. Osnovica za obračun doprinosa (bruto-plaća) 600,00
2. Svota umanjenja mjesečne osnovice za

MO I. stup
300,00
3. Mjesečna osnovica za MO I. stup (1. – 2.) 300,00
4. Doprinos za MO I. stup (3. x 15 %) 45,00
5. Doprinos za MO II. stup (1. x 5 %) 30,00
6. Ukupno doprinosi za MO (4. + 5.) 75,00
7. Doprinos za ZO (1. x 16,5 %) 99,00
II. POREZNA OSNOVICA
1. Primitak (bruto-plaća) 600,00
2. Izdatak (doprinosi za MO) 75,00
3. Dohodak (1. – 2.) 525,00
4. Osobni odbitak 525,00
5. Porezna osnovica (3. – 4.) 0,00
III. OBRAČUN POREZA
1. Svota porezne osnovice 0,00
1.1. Osnovica za primjenu niže stope (do 4.200,00 €) 0,00
1.2. Osnovica za primjenu više stope (iznad 4.200,00 €) 0,00
2. Ukupno porez (Grad Vodice) 0,00
2.1. Porez po nižoj stopi (20 %) 0,00
2.2. Porez po višoj stopi (30 %) 0,00
IV. SVOTA ZA ISPLATU (II.3. – III.2.) 525,00

 

Obrazac JOPPD:

 

Primjer 3. iz članka: Plaća niža od fiksnog umanjenja

Radnik je zaposlen u nepunom radnom vremenu od 2 sata dnevno s ugovorenom mjesečnom bruto-plaćom u svoti od 250,00 € kod jednog poslodavca. Iako bi prema svoti plaće (do 700,00 €) umanjenje osnovice bilo fiksno i iznosilo 300,00 €, s obzirom na to da osnovica za obračun doprinosa ne može biti negativna, umanjenje osnovice može se koristiti samo do svote utvrđene osnovice za obračun ostalih doprinosa, u konkretnom slučaju u svoti od 250,00 €. Osiguranik je samo I. stupa.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine

Opis Svota (u €)
BRUTO-PLAĆA 250,00
I. OBRAČUN DOPRINOSA
1. Osnovica za obračun doprinosa (bruto-plaća) 250,00
2. Svota umanjenja mjesečne osnovice za

MO I. stup
250,00
3. Mjesečna osnovica za MO I. stup (1. – 2.) 0,00
4. Doprinos za MO I. stup (3. x 20 %) 0,00
5. Doprinos za MO II. stup (1. x 0 %) 0,00
6. Ukupno doprinosi za MO (4. + 5.) 0,00
7. Doprinos za ZO (1. x 16,5 %) 41,25
II. POREZNA OSNOVICA
1. Primitak (bruto-plaća) 250,00
2. Izdatak (doprinosi za MO) 0,00
3. Dohodak (1. – 2.) 250,00
4. Osobni odbitak 250,00
5. Porezna osnovica (3. – 4.) 0,00
III. OBRAČUN POREZA
1. Svota porezne osnovice 0,00
1.1. Osnovica za primjenu niže stope (do 4.200,00 €) 0,00
1.2. Osnovica za primjenu više stope

(iznad 4.200,00 €)
0,00
2. Ukupno porez (Grad Vodice) 0,00
2.1. Porez po nižoj stopi (20 %) 0,00
2.2. Porez po višoj stopi (30 %) 0,00
IV. SVOTA ZA ISPLATU (II.3. – III.2.) 250,00

 

Obrazac JOPPD:

 

U nastavku su primjeri kada Poslodavac A i Poslodavac B imaju zaposlena ista 2 radnika na pola radnog vremena.

Primjer 4. iz članka: Utvrđivanje plaće za radnike u nepunom radnom vremenu na temelju uvida u sustav PU

Radnica Jana Janić zaposlena je kod poslodavaca A i B na nepuno radno vrijeme. Radnica nije poslodavcima predala izjave o broju poslodavaca i svotama bruto-plaća kod svakog od njih za tekući mjesec te će poslodavci pri obračunu plaće za nju koristiti umanjenje mjesečne osnovice na temelju uvida u podatke Porezne uprave za prethodni mjesec. Osobni odbitak raspodjeljuje se prema podatcima upisanim na Obrascu PK: 70 % kod poslodavca A i 30 % kod poslodavca B.

Umanjenje mjesečne osnovice prema podatcima Porezne uprave:

Plaća za prosinac 2023. godine isplaćuje u siječnju 2024. godine, za izračun ukupnog umanjenja promatra se isplaćena plaća za prethodni mjesec, studeni 2023. godine. Primjenjujući propisana pravila izračuna umanjenja osnovice kod svakog poslodavca, Porezna uprava daje uvid u podatke koje se odnose na svotu umanjenja.

Poslodavac A = 65,48

Poslodavac B = 59,52

Porezna uprava na temelju dostavljenih izvješća o isplaćenim plaćama za studeni primjenom propisanih pravila utvrđuje umanjenje mjesečne osnovice razmjerno udjelu pojedine bruto-plaće po poslodavcu u odnosu na ukupnu svotu bruto-plaća kod svih poslodavaca, kako je pokazano u sljedećoj tablici.

Tablica: Bruto-plaće za studeni 2023. godine

  Svote iskazane bruto-plaće (€) za studeni 2023. godine u Obrascu JOPPD
Poslodavac A 550,00
Poslodavac B 500,00
UKUPNO: 1.050,00

Primjenjujući linearni model izračuna umanjenja osnovice, umanjenje osnovice iznosi:

0,5 × (1.300,00 – 1.050,00) = 125,00 .

Obračun udjela bruto plaće kod pojedinog poslodavca u odnosu na ukupnu bruto plaću i pripadajućeg umanjenja:

Poslodavac A – (550,00/1.050,00) × 100% = 52,38% – (125,00 × 52,38%) = 65,48

Poslodavac B – (500,00/1.050,00) × 100% = 47,62%- (125,00 × 47,62%) = 59,52

  • Poslodavac A radnici isplaćuje plaću za prosinac u iznosu 600,00 €, a Poslodavac B u iznosu 510,00 €.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine

Opis Svota (u €)
Poslodavac A Poslodavac B
BRUTO-PLAĆA 600,00 510,00
I. OBRAČUN DOPRINOSA
1. Osnovica za obračun doprinosa (bruto-plaća) 600,00 510,00
2. Svota umanjenja mjesečne osnovice za MO I. stup 65,48 59,52
3. Mjesečna osnovica za MO I. stup (1. – 2.) 534,52 450,48
4. Doprinos za MO I. stup (3. x 15 %) 80,18 67,57
5. Doprinos za MO II. stup (1. x 5 %) 30,00 25,50
6. Ukupno doprinosi za MO (4. + 5.) 110,18 93,07
7. Doprinos za ZO (1. x 16,5 %) 99,00 84,15
II. POREZNA OSNOVICA
1. Primitak (bruto-plaća) 600,00 510,00
2. Izdatak (doprinosi za MO) 110,18 93,07
3. Dohodak (1. – 2.) 489,82 416,93
4. Osobni odbitak 392,00 168,00
5. Porezna osnovica (3. – 4.) 97,82 248,93
III. OBRAČUN POREZA
1. Svota porezne osnovice 97,82 248,93
1.1. Osnovica za primjenu niže stope (do 4.200,00 €) 97,82 248,93
1.2. Osnovica za primjenu više stope (iznad 4.200,00 €) 0,00 0,00
2. Ukupno porez (Grad Vodice) 19,56 49,79
2.1. Porez po nižoj stopi (20 %) 19,56 49,79
2.2. Porez po višoj stopi (30 %) 0,00 0,00
IV. SVOTA ZA ISPLATU (II.3. – III.2.) 470,26 367,14

Primjer 6. iz članka: Obračun poslodavca na temelju izjave radnika

Radnik Adam Adamić zaposlen je kod poslodavaca A i B na nepuno radno vrijeme. U siječnju 2024. godine svim poslodavcima predaje izjavu o broju poslodavaca te o svoti bruto-plaće kod svakog poslodavca koja se isplaćuje u tom mjesecu:

Tablica: Svote plaće

  SVOTA BRUTO-PLAĆE (€) za prosinac 2023.
Poslodavac A 560,00
Poslodavac B 480,00
UKUPNO: 1.040,00

Primjenjujući linearni model izračuna umanjenja osnovice, umanjenje osnovice iznosi:

0,5 × (1.300,00 – 1.040,00) = 130,00

Radi utvrđivanja svote umanjenja osnovice kod svakog poslodavca potrebno je izračunati udio bruto-plaće kod pojedinog poslodavca u odnosu na ukupnu bruto-plaću:

Poslodavac A – (560,00 / 1.040,00) ×100 = 53,85 %

Poslodavac B – (480,00 /1.040,00) × 100 = 46,15 %

Izračun umanjenja osnovice kod svakog poslodavca:

Poslodavac A – 130,00 × 53,85 % = 70,00

Poslodavac B – 130,00 × 46,15 % = 60,00

Osobni odbitak raspodjeljuje se prema podatcima upisanim u Obrascu PK: 80 % kod poslodavca A i 20 % kod poslodavca B.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine

Opis Svota (u €)
Poslodavac A Poslodavac B
BRUTO-PLAĆA 560,00 480,00
I. OBRAČUN DOPRINOSA
1. Osnovica za obračun doprinosa (bruto-plaća) 560,00 480,00
2. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za MO I. stup 70,00 60,00
3. Mjesečna osnovica za MO I. stup (1. – 2.) 490,00 420,00
4. Doprinos za MO I. stup (3. x 15 %) 73,50 63,00
5. Doprinos za MO II. stup (1. x 5 %) 28,00 24,00
6. Ukupno doprinosi za MO (4. + 5.) 101,50 87,00
7. Doprinos za ZO (1. x 16,5 %) 92,40 79,20
II. POREZNA OSNOVICA
1. Primitak (bruto-plaća) 560,00 480,00
2. Izdatak (doprinosi za MO) 101,50 87,00
3. Dohodak (1. – 2.) 458,50 393,00
4. Osobni odbitak 448,00 112,00
5. Porezna osnovica (3. – 4.) 10,50 281,00
III. OBRAČUN POREZA
1. Svota porezne osnovice 10,50 281,00
1.1. Osnovica za primjenu niže stope (do 4.200,00 €) 10,50 281,00
1.2. Osnovica za primjenu više stope (iznad 4.200,00 €) 0,00 0,00
2. Ukupno porez (Grad Vodice) 2,10 56,20
2.1. Porez po nižoj stopi (20 %) 2,10 56,20
2.2. Porez po višoj stopi (30 %) 0,00 0,00
IV. SVOTA ZA ISPLATU (II.3. – III.2.) 456,40 336,80

Obrazac JOPPD kod poslodavca A:

 

Obrazac JOPPD kod poslodavca B:

 

Primjer 7. iz članka.: Redoslijed korištenja umanjenja za MIO I. stup

Radnik je zaposlen na puno radno vrijeme s ugovorenom bruto-plaćom od 900,00 €. Poslodavac mu isplaćuje plaću u dva dijela, i to prvi dio do petog dana u mjesecu u svoti od 300,00 € i drugi dio do 15. dana u mjesecu u svoti od 600,00 €. Radnik ima pravo na umanjenje osnovice primjenom linearnog modela u svoti od 200,00 €:

0,5 × (1.300,00 – 900,00) = 200,00 €.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine

Opis Svota (u €)
Prvi dio plaće Drugi dio plaće
BRUTO-PLAĆA 300,00 600,00
I. OBRAČUN DOPRINOSA
1. Osnovica za obračun doprinosa (bruto plaća) 300,00 600,00
2. Svota umanjenja mjesečne osnovice za MO I. stup 200,00 0,00
3. Mjesečna osnovica za MO I. stup (1. – 2.) 100,00 600,00
4. Doprinos za MO I. stup (3. x 15 %) 15,00 90,00
5. Doprinos za MO II. stup (1. x 5 %) 15,00 30,00
6. Ukupno doprinosi za MO (4. + 5.) 30,00 120,00
7. Doprinos za ZO (1. x 16,5 %) 49,50 99,00
II. POREZNA OSNOVICA
1. Primitak (bruto-plaća) 300,00 600,00
2. Izdatak (doprinosi za MO) 30,00 120,00
3. Dohodak (1. – 2.) 270,00 480,00
4. Osobni odbitak 270,00 290,00
5. Porezna osnovica (3. – 4.) 0,00 190,00
III. OBRAČUN POREZA
1. Svota porezne osnovice 0,00 190,00
1.1. Osnovica za primjenu niže stope (do 4.200,00) 0,00 190,00
1.2. Osnovica za primjenu više stope (iznad 4.200,00) 0,00 0,00
2. Ukupno porez (Grad Vodice) 0,00 38,00
2.1. Porez po nižoj stopi (20 %) 0,00 38,00
2.2. Porez po višoj stopi (30 %) 0,00 0,00
IV. SVOTA ZA ISPLATU (II.3. – III.2.) 270,00 442,00

Obrazac JOPPD za prvi dio plaće:

 

Obrazac JOPPD za drugi dio plaće:

 

Primjer 8. iz članka: Plaća niža od najniže osnovice za obračun doprinosa

Radnik koji je zaposlen na puno radno vrijeme s ugovorenom bruto-plaćom u svoti od 700,00 € (svota minimalne plaće za 2023. godinu) cijeli je mjesec na bolovanju na teret poslodavca. Prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, za vrijeme bolovanja na teret poslodavca, poslodavac je dužan kao naknadu plaće isplatiti radniku minimalno 70 % osnovice koja se računa od prosječne isplaćene plaće unutar 6 mjeseci ili isplatiti 70 % pripadajuće plaće za mjesec za koji se određuje naknada plaće ako se prosjek ne može utvrditi jer u prethodnom razdoblju nema isplata.[1] Poslodavac isplaćuje plaću u svoti od 490,00 €. Budući da je plaća koja se isplaćuje niža od propisane najniže mjesečne osnovice, obveza je obračunati i uplatiti sve doprinose prema najnižoj mjesečnoj osnovici koja za 2023. godinu iznosi 519,53 €.

S obzirom na svotu isplaćene bruto-plaće, primjenjuje se fiksna svota umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa MO I. stup od 300,00 €.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine

Opis Svota (u €)
BRUTO-PLAĆA 490,00
I. OBRAČUN DOPRINOSA
1. Osnovica za obračun doprinosa

(najniža mj. osnovica)
519,53
2. Svota umanjenja mjesečne osnovice za

MO I. stup
300,00
3. Mjesečna osnovica za MO I. stup (1. – 2.) 219,53
4. Doprinos za MO I. stup (3. x 15 %) 32,93
5. Doprinos za MO II. stup (1. x 5 %) 25,98
6. Ukupno doprinosi za MO (4. + 5.) 58,91
7. Doprinos za ZO (1. x 16,5 %) 85,72
II. POREZNA OSNOVICA
1. Primitak (bruto-plaća) 490,00
2. Izdatak (doprinosi za MO) 58,91
3. Dohodak (1. – 2.) 431,09
4. Osobni odbitak 431,09
5. Porezna osnovica (3. – 4.) 0,00
III. OBRAČUN POREZA
1. Svota porezne osnovice 0,00
1.1. Osnovica za primjenu niže stope (do 4.200,00 €) 0,00
1.2. Osnovica za primjenu više stope

(iznad 4.200,00 €)
0,00
2. Ukupno porez (Grad Vodice) 0,00
2.1. Porez po nižoj stopi (20 %*) 0,00
2.2. Porez po višoj stopi (30 %*) 0,00
IV. SVOTA ZA ISPLATU (II.3. – III.2.) 431,09

 

Obrazac JOPPD:

 

Novost u odnosu na Prijedlog Pravilnika o porezu na dohodak koji je bio objavljen na eSavjetovanju je mogućnost upisivanja negativne svote u polje 12.9. stranice B Obrasca JOPPD. Naime dopušteno je upisati negativnu svotu u slučaju kada se plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata te je prilikom prethodnih isplata korišteno umanjenje mjesečne osnovice u svoti većoj od propisane.

Takav primjer nismo dali u časopisu, stoga ga dajemo u nastavku.

Dodatni primjer: Isplata plaće u dva dijela pri čemu je kod prve isplate korišteno veće umanjenje mjesečne osnovice za MIO I. stup od dopuštene

Radnik je zaposlen na puno radno vrijeme i poslodavac mu isplaćuje plaću u svoti 950,00 € do petog dana u mjesecu. Poslodavac je radniku obračunao plaću i koristio umanjenje mjesečne osnovice primjenom linearnog modela u svoti 200,00 €:

0,5 x (1.300,00 – 950,00) = 175,00 €.

Poslodavac dodatno isplaćuje da radniku 250,00 €. Temeljem utvrđenih ukupnih svota bruto plaća, osiguranik ima pravo na umanjenje osnovice u svoti 50,00 € (0,5 x (1.300,00 – 1.200,00) = 50,00 €), a ne na 175,00 € kako je obračunano prilikom prve isplate plaće. Zbog toga kod druge isplate treba uvećati mjesečnu osnovicu za MIO I. stup.

Tablica: Obračun plaće za prosinac 2023. godine

Opis

Svota (€)

Prvi dio plaće

Drugi dio plaće

BRUTO PLAĆA

950,00

250,00

I. OBRAČUN DOPRINOSA

1. Osnovica za obračun doprinosa (bruto plaća)

950,00

250,00

2. Svota umanjenja mjesečne osnovice za MO I. stup

175,00

-125,00

3. Mjesečna osnovica za MO I. stup (1.-2.)

775,00

375,00

4. Doprinos za MO I. stup (3.x15%)

116,25

56,25

5. Doprinos za MO II. stup (1.x5%)

47,50

12,50

6. Ukupno doprinosi za MO (4.+5.)

163,75

68,75

7. Doprinos za ZO (1.x16,5%)

156,75

41,25

II. POREZNA OSNOVICA

1. Primitak (bruto plaća)

950,00

250,00

2. Izdatak (doprinosi za MO)

163,75

68,75

3. Dohodak (1.-2.)

786,25

181,25

4. Osobni odbitak

560,00

0,00

5. Porezna osnovica (3.-4.)

226,25

181,25

III. OBRAČUN POREZA

1. Svota porezne osnovice

226,25

181,25

1.1. osnovica za primjenu niže stope (do 4.200,00 €)

226,25

181,25

1.2. osnovica za primjenu više stope (iznad 4.200,00 €)

0,00

0,00

2. Ukupno porez (Grad Vodice)

45,25

36,25

2.1. porez po nižoj stopi (20%)

45,25

36,25

2.2. porez po višoj stopi (30%)

0,00

0,00

IV. SVOTA ZA ISPLATU (II.3.-III.2.)

741,00

145,00

 

Obrazac JOPPD za prvi dio plaće:

Obrazac JOPPD za drugi dio plaće:

 

Pripremile: Sandra PEZO , dipl. oec. i Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Povratak na vijesti