Dohodak po osnovi dodjele dionica i realizacije opcijskih prava ostvarenih iz inozemstva

Datum: 27.02.2023, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Postupak sa primitcima po osnovi dodjele ili realizacije opcijskih prava koji se ostvaruje iz inozemstva ovisi o činjenici je li u državi izvora tog primitak obračunan porez na dohodak od kapitala. Kada je u državi izvora dohotka obračunan porez na dohodak porezni obveznik nema obvezu plaćanja predujmova poreza na dohodak u tuzemstvu. Međutim taj porezni obveznik treba prema čl. 89. Pravilnika o porezu na dohodak Poreznoj upravi o tome dati izjavu na obrascu INO-IZJAVA koji je dostupan na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Jednako tako, fizička osoba je obvezna Poreznoj upravi dostaviti podatke o ostvarenom dohotku do 31. siječnja godine koja slijedi iza godine kada je primitak ostvaren i to na obrascu INO-DOH. O plaćenom porezu u inozemstvu fizička osoba treba ishodovati potvrdu nadležnog tijela te će se na temelju potvrde o ostvarenom primitku podnošenjem obrasca INO-DOH, porez plaćen u inozemstvu uz propisane uvjete, uračunati u podmirenje porezne obveze u RH.

U slučaju da u inozemstvu nije podmiren porez na dohodak, temeljem čl. 81. st. 1. Zakona o porezu na dohodak, kada član uprave ili zaposlenik stječe dionice bez naknade ili realizira opcijska prava na kupnju dionica, izravno iz inozemstva, bez posredovanja tuzemnog poslovnog subjekta, obvezan je u roku od 30 dana od ostvarivanja primitka obračunati i platiti porez na inozemni dohodak od kapitala. To znači da kada u državi izvora nije ustegnut porez na dohodak, porezni obveznik je obvezan u roku 30 dana od ostvarivanja primitka, obračunati i platiti 20 % poreza na dohodak i prirez i sam za sebe Poreznoj upravi dostaviti obrazac JOPPD. Više o tome pročitajte u časopisu RRIF br. 6/22. na str 78. u članku Dodjela dionica i opcijska kupnja dionica.

Povratak na vijesti