Dopuštenost revizije


Predmet: Kako u konkretnom slučaju protivnik osiguranja nije podnio prijedlog za dopuštenje revizije, niti se radi o sporu u kojem bi revizija bila dopuštena po samom Zakonu, to je revizija nedopuštena.

Broj presude: Revd 110/2020-2, od 29. siječnja 2020., od 13.04.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U konkretnom slučaju radi se o postupku osiguranja novčane tražbine Prema odredbi čl 12 st 1 Ovršnog zakona Narodne novine broj 112 12 25 13 93 14 i 55 16 dalje OZ u ovršnom postupku i postupku osiguranja revizija se može izjaviti samo ako odluka donesena u drugom stupnju ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni u skladu s pravilima parničnog postupka Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 70 19 dalje ZID ZPP 19 izmijenjene su odredbe o reviziji na način da je u čl 382 st 1 ZPP propisano da stranke mogu podnijeti reviziju ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu