Dostava odluke o otkazu


Predmet: Kako je izvjesno da je tužitelj odbio potpisati i preuzeti predmetnu Odluku o izvanrednom otkazu, nakon čega je ista sukladno odredbama Pravilnika dostavljena tužitelju isticanjem na oglasnoj ploči tuženika, to je pravilno sud prvog stupnja zaključio da je dostava obavljena na valjan način.

Broj presude: Gž R-1962/2021-2, od 8. rujna 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Mjerodavnim pravilima sadržanim u Zakonu o radu Narodne novine broj 93 2014 127 2017 u daljnjem tekstu ZR a i tuženikovom Pravilniku o radu od 22 listopada 2018 u daljnjem tekstu Pravilnik propisano je da poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka izvanredni otkaz ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka nastavak radnog odnosa nije moguć članak 116 stavak 1 ZR a da ugovor o radu mogu izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji članak 116 stavak 2 ZR a da je poslodavac dužan prije izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika radniku omogućiti iznošenje obrane osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini članak 119 stavak 2 ZR a i da je poslodavac dužan savjetovati se s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj radnika članak 150 stavak 1 3 ZR a da se na dostavu o pravima i obvezama iz radnog odnosa na odgovarajući način primjenjuju odredbe o dostavi sadržane u ZPP a ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu