RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Dostava poziva okrivljeniku

Predmet: Između dostave poziva okrivljeniku i dana zakazane glavne rasprave mora se okrivljeniku ostaviti vrijeme od najmanje tri dana radi pripreme obrane, a na njegov zahtjev se može skratiti to vrijeme.

Broj presude: Pž-3006/16, od 20. rujna 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Budući da u ovom konkretnom predmetu okr. R. B. nije bio uredno pozvan na glavnu raspravu, prvostupanjski sud nije mogao provesti istu bez sudjelovanja okrivljenika i donijeti presudu. Takvim postupanjem prvostupanjskog suda počinjena je bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz čl. 195. st. 1. toč. 3. Prekršajnog zakona, na koju okrivljenik u svojoj žalbi osnovano ukazuje.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)