Društveno vlasništvo


Predmet: Pretvorba tužitelja iz građanskopravne u društvenopravnu osobu i njegovu imovinu, pa tako i nekretnine koje su do tada bile u vlasništvu pretvaraju se u društveno vlasništvo i na taj se način vrši pretvorba po samom zakonu. Status društvenog vlasništva objekta zakupa temelji se na samom zakonu, a za takvo stjecanje irelevantna je uknjižba nekretnine u zemljišnoj knjizi.

Broj presude: Rev-x 1200/2015-2, od 13. srpnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženju građana Narodne novine broj 7 72 5 85 47 89 i 2 90 te pročišćeni tekst 100 90 čl 19 st 1 pročišćenog teksta društvene organizacije mogu stjecati sredstva odnosno određena prava na sredstvima i tim sredstvima kao društvenim koristi za ostvarivanje svojih ciljeva te njima raspolagati u skladu sa statutom i zakonom Prema tome osnovan je zaključak drugostupanjskog suda da je imovina tužitelja koja je predmet ugovora o najmu bila u režimu društvenog vlasništva i on je imao pravo raspolagati s istom Pritom se osnovano drugostupanjski sud poziva na odredbu čl 38 st 1 Zakona o udrugama Narodne novine broj 88 01 ZU prema kojoj je ta imovina postala vlasništvo Republike Hrvatske Članak 38 st 1 ZU uređuje pretvorbu ranijeg prava raspolaganja ili korištenja tako da to pravo danom stupanja na snagu Zakona postaje pravo vlasništva Ujedno se određuju i nositelji tog vlasništva vlasnici Odredbe čl 38 ZU treba shvatiti kao poseban zakon kojim se uređuje pretvorba prava na stvarima društvenih organizacija čl 390 st 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s obzirom da se opći propisi o pretvorbi prava upravljanja i korištenja i raspolaganja o pravu vlasništva ne primjenjuju na društvene organizacije st 1 toga Zakona u svezi s odredbom čl 362 a o tome nisu doneseni ni drugi propisi Prema odredbi čl 38 st 4 ZU tužitelj kao udruga koja je pravni slijednik bivše društvene organizacije nastavlja koristiti nekretnine na kojima je njegov prednik imao pravo raspolaganja ili korištenja s tim da ih se ne može dati u zakup ili na bilo koji drugi način opteretiti niti ih prodati ili na bilo koji drugi način otuđiti Na ugovor o zakupu sklopljen je prije stupanja na snagu tog zakona ne primjenjuje se navedena odredba ali na mjesto ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu