Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama

Datum: 29.03.2021, Ponedjeljak
Klasa: 011-03/21-02/22
Davatelj: Ministarstvo turizma

U vezi s Vašim mailom od 16. i 26. ožujka koji se odnose na status državnih potpora u pogledu izračuna osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama, nastavno navodimo sljedeće:

Člankom 7. stavkom 1. i 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, br. 52/19. i 144/20. — u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice. Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primici koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

S obzirom da se kod potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID-19, radi o prihodima/primicima koji nisu ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, mišljenja smo da takve potpore nisu temelj za utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama u smislu navedenog članka Zakona.

Povratak na mišljenja