Elektronička dostava isprava o najmu i zakupu nekretnine

Datum: 08.07.2016, Petak
Klasa: 410-01/16-01/1509
Davatelj: Porezna uprava

      ​Elektroničkom poštom od 04. srpnja 2016. obratili ste se Uredu ravnatelja Porezne uprave s molbom za izdavanjem upute o tome koje su ispostave Porezne uprave nadležne za zaprimanje ugovora o zakupima i najmu nekretnina. U vezi navedenog, odgovaramo u nastavku.
      Člankom 7. stavkom 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine, broj 78/15) propisano je da će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, za potrebe ažuriranja zbirke kupoprodajnih cijena, putem automatske razmjene podataka dnevno preuzimati podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i služnost) iz Evidencije prometa nekretnina ministarstva nadležnog za financije, odnosno Porezne uprave.
      Članak 70. stavak 2. istog Zakona propisuje da do potpune uspostave automatske razmjene podataka iz članka 7. stavka 3. Zakona, javni bilježnik koji ovjerava potpise na ispravama o kupoprodaji, najmu, zakupu, pravu građenja i pravu služnosti obvezan je jedan primjerak isprave dostaviti županiji ili Gradu Zagrebu, odnosno velikom gradu na čijem području se nalazi predmetna nekretnina u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je ovjerovljen potpis na ispravi, u svrhu unosa podataka u zbirku kupoprodajnih cijena.
      Stoga, Ministarstvo financija, Porezna uprava je u suradnji s Hrvatskom javnobilježničkom komorom i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a za potrebe spomenutog Zakona, razvila i implementirala u Informacijski sustav Porezne uprave aplikativni podsustav „Evidencija ePrijava javnih bilježnika“ koji omogućuje zaprimanje i daljnju distribuciju isprava o nastalom prometu nekretnina, ugovora o zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti. Uzimajući u obzir svrhu nastanka ove aplikacije, kao i odredbu  članka 70. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina prema kojoj su javni bilježnici dostavljali isprave o kupoprodaji, najmu, zakupu, pravu građenja i pravu služnosti županiji ili Gradu Zagrebu, odnosno velikom gradu na čijem području se nalazi predmetna nekretnina, dogovoreno je i implementirano u informatička rješenja poslovno pravilo prema kojem javni bilježnici sve spomenute isprave upućuju ispostavama Porezne uprave na čijem području se nekretnina nalazi.
      Međutim, kako se radi o ispravama temeljem kojih nastaju porezno interesantni odnosno oporezivi događaji, Porezna uprava je u svom aplikativnom podsustavu implementirala poslovno pravilo prema kojem se, na temelju unesenog Osobnog identifikacijskog broja – OIB-a najmodavca ili zakupodavca, isprava daje na uvid, odnosno automatski se prosljeđuje mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave sukladno odredbama o mjesnoj nadležnosti Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16), dakle, ispostavi Porezne uprave gdje se prebivalište ili sjedište najmodavca ili zakupodavca nalazi.    
      Iz prethodno navedenog proizlazi zaključak da javni bilježnici, u svojoj aplikaciji, odabiru onu ispostavu Porezne uprave na čijem području se nekretnina nalazi i to za svaku vrstu isprave koja se elektronički dostavlja, a Porezna uprava, s obzirom na vrijednost isprava kao dokaznog sredstva o nastalom oporezivom događaju, isprave o zakupu i najmu nekretnine dodatno raspoređuje, na temelju unesenog OIB-a zakupodavca odnosno najmodavca, i mjesno nadležnoj ispostavi prema podacima o prebivalištu ili sjedištu najmodavca ili zakupodavca kojima Porezna uprava raspolaže u svom informacijskom sustavu.
      O svemu prethodno navedenom, Središnji ured Porezne uprave je već izdao Uputu o radu s aplikacijom „Evidencija ePrijava javnih bilježnika“ čiji su sastavni dio poslovna pravila aplikacije kao i opis procesa u vezi s evidentiranjem i ažuriranjem elektroničkim putem pristiglih isprava, a slijedom Vašeg traženja, ponovno smo o ovoj stvari obavijestili sve službenike Porezne uprave.

Povratak na mišljenja