Etažiranje stambene zgrade


Predmet: Suvlasnik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnoga dijela drugom suvlasniku koji ima odgovarajući suvlasnički dio.

Broj presude: Gž-29/2019-2, od 11. ožujka 2020., od 15.06.2020

Sud: Županijski sud

Ovo tim više što su obje stranke sudjelovale u ostavinskom postupku te su bile suglasne da naslijede imovinu pokojne majke na način kako je to ona odredila u svojoj oporuci priznavši oporuku valjanom te priznajući rješenju o nasljeđivanju pravomoćnost Time ustvari stranke imaju pravomoćnu sudsku odluku o tome tko je vlasnik kojeg dijela nekretnine Osim toga nije jasno zašto sud odbija tužbeni zahtjev tužitelja kada je smisao odredaba o sudskom razvrgnuću suvlasničke zajednice uspostaviti etažno vlasništvo ako netko od suvlasnika bez valjanog razloga osujećuje provedbu etažiranja Naime čl 73 st 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 Odluka USRH 22 00 odluka USRH 73 00 129 00 114 01 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu