Evidencija potpora za očuvanje radnih mjesta kod obveznika poreza na dohodak

Datum: 21.01.2021, Četvrtak
Autor: I.P.

Na stranici Ministarstva financija PU objavljeno je stajalište u vezi postupanja s potporama koje su u 2020. godini primili samostalne obrtničke djelatnosti koje vode poslovne knjige.

''Hrvatska obrtnička komora je 3. prosinca 2020. dostavila prijedloge načina iskazivanja potpora za očuvanje radnih mjesta te oslobođenja pripadajućih doprinosa koje se odnose na evidenciju:

  1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (Covid 19) koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje
  2. • Prijedlog da se iznos primljene potpore za vlasnike obrta - obveznike poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga evidentira kao izdatak.

  3. Oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirani dio plaće, doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje MIO II
  4. • Prijedlog da obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga otpisani iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje MIO II evidentiraju kao izdatak u naravi, budući da je time za radnika/vlasnika obrta/samostane djelatnosti zaista podmiren trošak doprinosa za MO II stup.

  5. Oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirani dio plaće, doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti MIO i zdravstveno osiguranje
  6. • Prijedlog da obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga otpisane iznose doprinosa (za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti - MIO I stup i zdravstveno osiguranje) evidentiraju kao izdatak u naravi budući da su time za radnika/vlasnika obrta/samostane djelatnosti zaista podmireni troškovi obveznih doprinosa navodeći prijedloge te uspoređujući učinke kroz moguće načine utvrđivanja porezne obveze obrtnika (paušalno oporezivanje, porez na dohodak – poslovne knjige i porez na dobit)

U nastavku navodimo zakonske odredbe koje propisuju postupanja vezano uz evidentiranje potpora.

Člankom 31. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20; dalje u tekstu: Zakon) propisano je što se sve smatra poslovnim primicima te je tako stavkom 9. toga članka propisano da se poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak, a iznimno od stavka 1. toga članka.

Što se sve smatra izdacima po osnovi samostalnih djelatnosti propisano je člankom 32. Zakona i člankom 35. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 74/20), a u skladu s kojima se poslovnim izdacima, između ostalih, smatraju i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnim propisima. Poslovnim izdacima se smatraju izdaci za plaće i obvezni doprinosi na plaću radnika i fizičkih osoba koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona (plaće s porezima i doprinosima) u visini stvarnih isplata.

Člankom 107.a stavkom 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) propisano je da će porezni obveznik, koji je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća, biti za sufinancirane netoplaće oslobođen obveze plaćanja javnih davanja.

Člankom 71.j Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20 i 114/20; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da će porezni obveznik iz članka 107.a stavka 3. Zakona biti oslobođen obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje te da se doprinosom smatra obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa sufinancirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici. Oslobođenje od plaćanja doprinosa, provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi, a oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

Nadalje, a sukladno članku 71.k Pravilnika za provedbe ostalih poreznih postupaka u kojima se polazi od visine plaćenih iznosa doprinosa, smatrat će se da su oslobođene obveze doprinosa plaćene.

Slijedom navedenog, fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost (obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva; dalje u tekstu: obrtnik) te dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, a koja je ostvarila potporu za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća temeljem koje je bila oslobođena od obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće umanjenjem obveze doprinosa na porezno - knjigovodstvenoj kartici (doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i doprinosa za zdravstveno osiguranje), primljena potpora za radnika i obrtnika ne smatra se poslovnim primitkom te se ista slijedom navedenog, ne iskazuje u Knjizi primitaka i izdataka (Obrascu KPI).

Polazeći od navedenih zakonski propisa, ističemo kako smatramo da su vaši prijedlozi o načinu evidentiranja otpisanih iznosa doprinosa kao izdatka navedeni u točkama 2. i 3. u skladu s navedenim zakonskim propisima. Prema navedenom obveznici poreza na dohodak koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga za iznose otpisanih odnosno oslobođenih javnih davanja (doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje MIO II, mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti - MIO I stup i zdravstveno osiguranje) za radnike i same sebe evidentirat će izdatke u naravi.

Međutim, prijedlog naveden u točki 1. o načinu evidentiranja uplaćenog iznosa primljene potpore za vlasnika obrta kao izdatka nije u skladu s navedenim zakonskim propisima. Uzimajući u obzir posebne okolnosti, vlasnicima obrta je kako bi prevladali poteškoće u poslovanju HZZ omogućio isplatu potpore, a propisima o porezu na dohodak propisano je da se ista ne smatra poslovnim primicima vlasnika obrta kako bi se omogućilo korištenje dobivene potpore u cijelosti za svrhe za koje je ona i namijenjena bez opterećenja fizičke osobe - vlasnika obrtnika javnim davanjima po osnovi primljene potpore. Vlasnici obrta nemaju obvezu isplate plaće sami sebi već isti slobodno raspolažu svojim primicima te plaćaju mjesečne iznose doprinosa na propisanu poreznu osnovicu sukladno propisima o doprinosima koji se smatraju poslovnim izdacima vlasnika obrta koji umanjuju njegovu poreznu osnovicu.''

Napominjemo da smo o poreznom položaju potpora pisali opširno u PRILOGU časopisa RRiF br. 1/21., str. 30. – Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godine.

O navedenoj problematici oglasila se i Hrvatska obrtnička komora na svojim internetskim stranicama. Objavi HOK-a može se pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti