Evidentiranje primitaka iznajmljivača u Obrascu Evidencije prometa (Obrazac EP)

Datum: 07.02.2024, Srijeda
Klasa: 410-19/23-02/99
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo Vaš upit vezan za evidentiranje primitaka iznajmljivača u Obrascu Evidencije prometa (Obrazac EP). U upitu se traži pojašnjenja naplate PDV-a na proviziju stranih agencija te je postavljeno pitanje da li se u slučaju iznajmljivanja apartmana preko agencija (Booking.com i slično) provizija agencije evidentira u Evidenciju prometa iznajmljivača. Odgovaramo u nastavku.

Porezni obveznik je prema članku 6. stavku 1 . Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23 i 114/23; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) svaka osoba koja samostalno i trajno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Člankom 90. stavkom 1 . Zakona o PDV-u propisano je da se malim poreznim obveznikom smatra svaka pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 40.000,00 eura.

Prema navedenom građani privatni iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se malim poreznim obveznicima u odnosu na usluge (primjerice usluge oglašavanja, usluge posredovanja i slično) koje im obavljaju porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije ili iz trećih zemalja. Prema tome kada mali porezni obveznici primaju usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije, obvezni su zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja temeljem članka 77. stavka 5. točke d) Zakona o PDV-u te na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.

Naime, građaninu privatnom iznajmljivaču koji ima dodijeljen PDV identifikacijski broj porezni obveznik iz druge države članice na obavljenu uslugu neće zaračunati PDV svoje države članice, već je građanin privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%, jer je prema članku 17. stavku 1 . Zakona o PDV-u mjesto oporezivanja usluge posredovanja prema sjedištu primatelja usluge. PDV po stopi od 25% obračunava se na vrijednost primljene usluge posredovanja.

Napominje se da građanin privatni iznajmljivač ima obvezu obračuna PDV-a na usluge koje mu obavljaju i strane agencije iz trećih zemalja uz iznimku da u tom slučaju nije obvezan zatražili dodjelu PDV identifikacijskog broja, ako ujedno ne posluje i s agencijama iz drugih država članica.

Iz dijela poreza na dohodak odgovaramo u nastavku.

Člankom 13. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Narodne novine br. 1/19,1/20, 1/21, 156/22 i 1/24; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da porezni obveznik iznajmljivač ne vodi poslovne knjige prema propisima o porezu na dohodak, osim Evidencije o prometu (Obrazac EP). Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu porezni obveznik, na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. Porezni obveznik koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu te po toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjem paušalnom iznosu obvezan je izdati račun za svaku obavljenu uslugu. Račun obvezno mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), nadnevak izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge, a ispostavlja se u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.

Obveza izdavanja računa propisana je i člankom 32. stavkom 1. točkom 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), prema kojem je iznajmljivač u pružanju ugostiteljskih usluga u turizmu dužan izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

Građanin privatni iznajmljivač, osim neposrednog iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima i putnicima, kada izdaje račun neposredno osobi kojoj je usluga pružena, može obavljati i usluge posrednog iznajmljivanja putem agencije, online platforme ili putem drugih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti usluge smještaja. Preduvjet za takvo poslovanje je sklopljen ugovor između agencije i iznajmljivača kojim se definira prodajna cijena smještaja, iznos provizije za uslugu posredovanja u punjenju kapaciteta, plaćanje provizije te drugi uvjeti suradnje.

Napominjemo da je plaćanje provizije agenciji dio ugovornog odnosa u poslovanju agencije i iznajmljivača te da predstavlja trošak poslovanja.

Načini poslovanja iznajmljivača s agencijama mogu biti različiti. U slučaju kada agencija posluje u ime i za račun iznajmljivača može biti ugovoreno da iznajmljivač izdaje račun gostu na ukupan iznos obavljene usluge u kojemu je uključena agencijska provizija. Agencija naplaćuje račun od gosta u punom iznosu te ispostavlja poseban račun iznajmljivaču za ugovorenu proviziju (za uslugu posredovanja). Potom agencija iznajmljivaču doznačuje na račun iznos umanjen za iznos provizije. Budući da provizija predstavlja trošak poslovanja, iznajmljivač je dužan ukupan iznos računa izdanog gostu evidentirati u Obrascu EP. Također, u slučaju kada agencija posluje u ime i za račun iznajmljivača može biti ugovoreno da agencija izdaje račun gostu u ime iznajmljivača. U tom slučaju, agencija presliku računa dostavlja iznajmljivaču za potrebe knjiženja u Obrascu EP.

S druge strane, u slučaju kada agencija radi u svoje ime, a za račun iznajmljivača, iznajmljivač ispostavlja račun agenciji s ugovorenom cijenom iznajmljivanja, potom agencija ispostavlja račun gostu u svoje ime, a koji uvećava za iznos agencijske provizije (nadodaje svoju maržu na ugovorenu cijenu). Agencija naplaćuje ukupan iznos računa od gosta te ugovoreni iznos s iznajmljivačem isplaćuje na njegov račun. U tom slučaju iznajmljivač u Obrascu EP evidentira iznos računa izdanog agenciji za obavljenu uslugu (u kojem nije sadržana agencijska provizija).

Slijedom navedenog, bilo da iznajmljivač posluje s agencijom na način da agencija posluje u njegovo ime ili u svoje ime, račun koji izdaje iznajmljivač bilo gostu bilo agenciji (zavisno o ugovorenom odnosu) u punom se iznosu evidentira u Obrascu EP. Razlika u evidentiranju sastoji se u tome što je u slučaju kada agencija radi u ime iznajmljivača, u računu koji izdaje iznajmljivač ili agencija (zavisno o ugovorenom odnosu) sadržana agencijska provizija. S druge strane, u slučaju kada agencija radi u svoje ime, račun koji iznajmljivač izdaje agenciji nema sadržanu agencijsku proviziju (budući da je sklopljen takav ugovor o poslovanju, te proviziju agencija dodaje kada izdaje račun gostu) te se u tom slučaju, a budući da se niti ne iskazuje na računu koji iznajmljivač izdaje agenciji, agencijska provizija ne evidentira u primitke u Obrascu EP.

Povratak na mišljenja