Fiskalna odgovornost

Autor: I.P.
Trajanje: 3 h 20 min
Datum: 08.02.2021

Cijena: 575,00 kn


Snimka webinara - Fiskalna odgovornost

Sustav fiskalne odgovornosti je neizostavni dio provjere poslovanja proračunskih osoba (proračuna, proračunskih korisnika, izvanproračunskih korisnik) koji se mora obaviti do kraja veljače svake godine za prethodnu godinu. U ovom video predavanju dani su odgovori na pitanja: kako sastaviti izjavu, kome je predati, do kada je predati i dr. te ćemo analizirati pitanja koja su sastavni dio izjave. Posebno je skrenuta pozornost na najčešće propuste pri popunjavanju izjave koji su sustavno pogrešni te su dane upute i na ispravna postupanja.

Program

Predavačica: Hana ZORIČIĆ, dipl. oec.

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

 • područje izvještavanja i ostalog
 • transparentnost
 • upravljanje imovinom

Predavačica: Ana ZORIĆ, dipl. iur.

 • Pregled Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
  • područje planiranja proračuna / financijskog plana
  • područje izvršavanja proračuna / financijskog plana

Predavačica: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por. savj.

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

 • područje javne nabave
 • područje računovodstva

Ovaj video materijal je snimka webinara  održanog 8. veljače 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara  održanog 8. veljače 2021. godine i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).