GFI i PD za mikro i male poduzetnike


Trajanje: 4 h 0 min
Datum: 09.03.2022

Cijena: 82,95 EUR
624,99 KNNa ovom će se webinaru etaljno obrazložiti sva pravila koja su vezana uz sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike. Navedena pravila uključuju provedbu svih kontrolno-analitičkih postupaka koji su vezani uz evidentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda, kapitala i financijskog rezultata te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) sa svim propisanim obrascima i izvješćima koji se obvezno dostavljaju uz Obrazac PD (PD-IPO, PD-DOP, godišnji obračun članarina i dr.). Ujedno će se na primjerima iz prakse prikazati sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike za 2021. godinu, s posebnim naglaskom na izmjenama koje se prvi put primjenjuju.

Program:

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2021. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. šk. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2021. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2021. godinu

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), Obrasca PD-IPO i Obrasca PD-DOP za 2021. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. šk. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
  • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2022. godinu
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2021. godinu

Sastavljanje Bilance, Računa dobiti i gubitka i Bilješki uz financijska izvješća za 2021. godinu
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2021. godinu na primjeru iz prakse
 • Sastavljanje Bilance za 2021. godinu na primjeru iz prakse
 • Sastavljanje Bilješki uz financijska izvješća za 2021. godinu prema novim pravilima

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 9. ožujka 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).