GFI i PD za mikro i male poduzetnike

Autor: I.P.
Trajanje: 4 h 30 min
Datum: 27.04.2021

Cijena: 575,00 kn


Snimka webinara - GFI i PD za mikro i male poduzetnike

Na ovom webinaru detaljno su obrazložena sva pravila koja su vezana uz sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike. Navedena pravila uključuju provedbu svih kontrolno-analitičkih postupaka koji su vezani uz evidentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD). Također se na primjerima iz prakse prikazuje sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike.

Program:

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2020. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2020. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2020. godinu

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD-obrasca), obrazaca PD-IPO i PD-DOP za 2020. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD na NOVOM OBRASCU
  • obrazloženja svih pozicija u PD-obrascu
  • iskazivanje dobivenih potpora koje su vezane uz COVID 19 u PD-obrascu
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2021. godinu (primjena NOVE – niže stope)
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2020. godinu

Sastavljanje Bilance, Računa dobiti i gubitka i bilješki uz financijska izvješća za 2020. godinu
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2020. godinu
 • Sastavljanje Bilance za 2020. godinu
 • Sastavljanje bilješki uz financijska izvješća za 2020. godinu

Ovaj video materijal je snimka webinara  održanog 27. travnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara  održanog 27. travnja 2021. godine i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).