Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Trajanje: 4 h 30 min
Datum: 02.02.2023

Cijena: 100,00


Za računovođe slijedi zahtjevno razdoblje u kojemu će sastavljati financijska i porezna izvješća za 2022. godinu – posljednja koja se predaju u kunama. Prelazak na novu službenu valutu utječe na sve, a posebno će se to odraziti na računovodstvo i poslovanje. U zadnjem kvartalu 2022. godine provedena su mnoga usklađenja poreznih i računovodstvenih propisa zbog uvođenja eura, ali su donesene i neke izmjene koje su u primjeni od 1. siječnja 2023. godine. Neke od tih izmjena imaju utjecaj i na obračun poreznih davanja za 2022. godinu.

Ako ste propustili sudjelovanje uživo na seminarima po gradovima, na webinaru 2.2.2023. moći ćete saznati sve posebnosti koje utječu na sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za 2022. godinu te aktualnosti u vezi s poreznim propisima.

Program:

 1. Novosti i aktualnosti u poreznim propisima
  1. Novosti u oporezivanju dohotka u 2023. godini
   • nova minimalna plaća (utvrđivanje osnovice za obračun dodataka na plaću, nepuno radno vrijeme)
   • nove osnovice za obračun doprinosa i najniža, najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa
   • utvrđivanje plaće prema odredbama novog Zakona o radu
   • novi cenzus za korištenje uvećanoga osobnog odbitka za djecu i uzdržavane članove
  2. Aktualnosti u vezi s oporezivanjem dohodaka i obračuna doprinosa
   • aktualnosti kod primitaka i obveznog osiguranja članova uprave
   • poduzetnička plaća
   • oporezivanje dohotka od kapitalnih primitaka (i kriptovalute)
   • obračun doprinosa za samostalne djelatnosti u Obrascu DOH
   • predaja Obrasca DOH u odnosu na uvođenje eura
  3. Novosti u PDV-u
   • priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu PDV-a prema naplati – presuda Suda EU-a
   • posebnosti u primjeni stope PDV-a od 0 % – isporuka i ugradnja solarnih ploča
   • nove porezne knjige i evidencije u 2023. godini
  4. Aktualnosti u PDV-u u prometu dobara i usluga nakon uvođenja eura
   • kakve račune trebaju izdavati porezni obveznici u 2023. godini
   • postupanje s predujmovima nakon prelaska na euro
   • što je aktualno i novo u prometima u tuzemstvu
   • kako treba utvrditi obvezu PDV-a pri stjecanju dobara iz EU-a
   • posebnosti pri uvozu dobara
   • čemu treba obratiti pozornost kod inozemnih usluga
  5. Novosti u oporezivanju dobitka (dodatni porez na dobit i dr.)
  6. Ostale bitne novosti i aktualnosti (fiskalizacija i dr.)
 2. Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2022. godinu
  1. Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2022. godinu
  2. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za 2022. godinu
  3. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2022. godinu
   • Obrazac PD
   • smanjenja porezne osnovice
   • obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih automobila itd.)
   • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
   • porezne olakšice i oslobođenja
   • utvrđivanje porezne obveze za 2022. godinu i prijenos poreznih gubitaka
   • predujmovi poreza na dobitak za 2023. godinu
  4. Izrada izvještaja PD-DOP i PD-IPO
  5. Konačni obračun neporeznih davanja za 2022. godinu (naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama i spomenička renta)
  6. Odgovori na pitanja

Predavačice na seminaru / webinaru su RRIF-ove urednice i savjetnice:

 • mr. Anja Božina, dipl. oec. i ovl. rač.
 • dr. sc. Đurđica Jurić, prof. struč. stud. i ovl. rač.
 • dr. sc. Ljerka Markota, prof. struč. stud. i ovl. rač.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 2. veljače 2023. godine.

Cijena video snimke je 100 € (80,0 € + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 €), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).