Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022.

Datum: 03.02.2023, Petak
Klasa: 410-01/23-01/166
Davatelj: Porezna uprava

Na temelju odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16 i 98/19), u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, dajemo slijedeću uputu:

Pri podnošenju, popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak za 2022. i provedbi posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022. (dalje u tekstu: poseban postupak) primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22; dalje u tekstu: Zakon) i odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22 i 112/22).

Uzimajući u obzir navedene propise koji se primjenjuju pri popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2022. te propise koji su se primjenjivali pri podnošenju, popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2021. kao i uputu KLASA: 410-01/22-01/11, URBROJ: 513-07-21-01-22-2 od 7. veljače 2022. vezanu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2021. objavljenu na mrežnim stranicama Porezne uprave (dalje u tekstu; Uputa za 2021.), a koja je u većem djelu primjenjiva i na podnošenje, popunjavanje i obradu prijave poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2022., u nastavku se navode izmijenjene odredbe Zakona koje se primjenjuju pri podnošenju, popunjavanju i obradi godišnje porezne prijave i provedbi posebnog postupka za 2022. te razlike u odnosu na Uputu za 2021. koje se nadopunjuju ili mijenjaju:

1. Osobni odbitak - iznos do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 151/22) koji je u primjeni od 23. prosinca 2022. povećan je iznos primitaka do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom te je propisano da se navedeno primjenjuje u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu i nadalje.

Tako se sukladno članku 17. Zakona koji se primjenjuje u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu toga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze šesterostruki iznos osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. Zakona na godišnjoj razini.

Obzirom da iznos osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. Zakona iznosi 4.000,00 kn, fizička osoba koja tijekom 2022. nije ostvarila primitke iznad visine šesterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka odnosno iznad 24.000,00 kn (6 x 4.000,00 kn), može biti uzdržavani član za cijelu 2022.

Napominje se da u iznos od 24.000,00 kn ne ulaze propisana izuzeća iz članka 17. Zakona i članka 71.tb. i 71.zd Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 45/19, 35/20, 43/20, 5 0/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21, 106/21,144/21 i 156/22).

Slijedom navedenog, ako uzdržavani član tijekom 2022. nije ostvario primitke iznad 24.000,00 kn, njegov uzdržavatelj radi korištenja prava na uvećani osobni odbitak postupa na način:

  • ako je uzdržavatelj (na kojeg se primjenjuje poseban postupak) sa svoje porezne kartice tijekom 2022. odjavio ili uopće nije prijavio uzdržavanog člana, obvezan je do 28. veljače 2023. podnijeti Obrazac ZPP-DOH u kojem će upisati njegove podatke, a u slučaju da je isti obveznik podnošenja godišnje porezne prijave, podatke o uzdržavanom članu iskazuje u Obrascu DOH, te će uzdržavatelj ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak za 2022.
  • ako uzdržavatelj nije odjavio uzdržavanog člana sa svoje porezne kartice, pri utvrđivanju godišnjeg dohotka u posebnom postupku, kojeg provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti, uzdržavatelju će se priznati pravo na uvećani osobni odbitak za 2022.

Navedene promjene odnose se na dio Upute za 2021. vezan za podatke kojima se popunjavaju prijave poreza na dohodak - Obrazac DOH (podnaslov 5.5.2. pod 2. Podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji).


2. Podaci o obračunu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koje popunjava obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koji od te djelatnosti utvrđuje dohodak iz članka 183. stavka 1. Zakona o doprinosima

Sukladno članku 12. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. (Narodne novine, broj 127/21), najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak za 2022. iznosi 74.388,60 kn.

Navedene promjene odnose se na dio Upute za 2021. vezan za podatke kojima se popunjavaju prijave poreza na dohodak - Obrazac DOH (podnaslov 5.5.2. pod 4.3.).


3. Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak/povrat preplaćenog poreza na dohodak

Obveznici poreza na dohodak kojima se po godišnjem obračunu utvrdi razlika poreza i prireza za uplatu, dužni iznos poreza i prireza porezni obveznici uplaćuju u eurima te će povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak biti izvršen u eurima.

Navedene dopune se odnose na dio Upute za 2021. vezan za plaćanje/povrat preplaćenog poreza na dohodak (podnaslovi 6.3. i 6.4).​

Povratak na mišljenja