Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2023. godinu

Datum: 08.02.2024, Četvrtak
Klasa: 410-23/24-01/1
Davatelj: Porezna uprava

Na temelju odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16 i 98/19), u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, službenicima Porezne uprave dajemo slijedeću uputu:

Pri podnošenju, popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak za 2023. i provedbi posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2023. (dalje u tekstu: poseban postupak) primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23; dalje u tekstu: Zakon) i odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23 i 143/23).

Uzimajući u obzir navedene propise koji se primjenjuju pri popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2023. te propise koji su se primjenjivali pri podnošenju, popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2022. kao i upute Središnjeg ureda Porezne uprave vezane za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2021. i 2022., a koje su u većem djelu primjenjive i na podnošenje, popunjavanje i obradu prijave poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2023., u nastavku se navode izmijenjene odredbe Zakona koje se primjenjuju pri podnošenju, popunjavanju i obradi godišnje porezne prijave i provedbi posebnog postupka za 2023. te razlike u odnosu na navedene upute koje se nadopunjuju ili mijenjaju.

Napominje se da su Uputa KLASA: 410-01/22-01/11, URBROJ: 513-07-21-01-22-2 od 7. veljače 2022. vezana za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2021. (dalje u tekstu; Uputa za 2021.) i Uputa KLASA: 410-01/23-01/166, URBROJ: 513-07-21-01-23-01 od 3. veljače 2023. vezana za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2022. objavljene na mrežnim stranicama Porezne uprave.

1. Koji se obrasci primjenjuju u svezi s obračunom godišnjeg poreza na dohodak za 2023.

U svezi s obračunom godišnjeg poreza na dohodak za 2023. primjenjuju se obrasci propisani Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 156/22). Svi obrasci podnose se u eurima i centima.

2. Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak

Člankom 46. stavkom 7. Zakona, propisano je da porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona propisano je da se odredba članka 46. stavka 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22), koja je izmijenjena člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 114/23), primjenjuje u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2023. godinu i nadalje.

Slijedom navedenog, porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2023. porezni obveznici plaćaju sa 29. veljače 2024.

Navedene dopune se odnose na dio Upute za 2021. vezan za Godišnji dohodak i podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (naslov 5. podnaslov 5.3.).

3. Podaci o obračunu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnostikoje popunjava obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koji od te djelatnosti utvrđuje dohodak iz članka 183. stavka 1. Zakona o doprinosima

Sukladno članku 12. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (Narodne novine, br. 1/23, 27/23 i 43/23; u nastavku: Naredba), najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak za 2023. godinu iznosi 10.664,04 eura.

Godišnja obveza doprinosa obvezniku koji od druge djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti dospijeva na naplatu sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave poreza na dohodak, sukladno propisima o porezu na dohodak (29. veljače 2024).

Navedene promjene odnose se na dio Upute za 2021. vezan za podatke kojima se popunjavaju prijave poreza na dohodak - Obrazac DOH (naslov 5. podnaslov 5.5.2. pod 4.3.).

4. Plaćanje predujmova poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi

Člankom 37. stavkom 1. Zakona propisano je da se kod dohotka od samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona i dohotka koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 30. - 35 . Zakona, mjesečni predujam utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Odredbom članka 50. stavka 4. Pravilnika, propisano je da se mjesečni predujam poreza na dohodak iz članka 37. stavka 1. Zakona utvrđuje primjenom niže stope od 15% i više stope od 25%,a prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika propisano je da se navedena odredba primjenjuje na utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji se u 2024. utvrđuju na temelju ostvarenog dohotka u 2023.

Slijedom navedenog, na utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji se u 2024. utvrđuju na temelju ostvarenog dohotka u 2023. primjenjuju se porezne stope 15% i 25% bez primjene prireza porezu na dohodak (obzirom da je isti temeljem Zakona o izmjenama i dopuni zakona o lokalnim porezima ukinut od 1. siječnja 2024.), odnosno:

 - na poreznu osnovicu do 47.780,28 eura primjenjuje se porezna stopa od 15%

- na poreznu osnovicu iznad 47.780,28 eura, primjenjuje se porezna stopa od 25%.

Navedenim se dopunjuje Uputa za 2021. u dijelu vezanom za podatke kojima se popunjavaju prijave poreza na dohodak - Obrazac DOH (naslov 5. podnaslov 5.5.2. pod 4.3.4.).

Povratak na mišljenja