Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

Datum: 04.04.2023, Utorak
Autor: N.D.

Kreditnim poslovima s inozemstvom se za izvještajne potrebe sukladno Odluci o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja međunarodnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 103/12-10/23.) smatraju svi oblici dužničko-vjerovničkih odnosa između rezidenta i nerezidenta u kojima se od dužnika zahtijeva plaćanje glavnice i/ili kamata vjerovniku, neovisno o tome je li rezident dužnik ili vjerovnik u tom poslu. Ubiti, svi dužničko-vjerovnički poslovi između rezidenta i nerezidenta, koji nisu ugovoreni izravno između kupca i dobavljača za plaćanje roba/usluga/radova na rok do/uključivo 12 mjeseci, smatraju se OSTALIM KREDITNIM POSLOVIMA S INOZEMSTVOM.

Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom, pojednostavljeno rečeno, trebaju HNB-u dostaviti svi rezidenti - pravne osobe koje tijekom godine to ne rade, bilo da se radi o kreditima zaduženja (primljenim kreditima) ili kreditima odobrenja (danim kreditima) te neovisno o njihovoj svoti.

Ovaj se izvještaj dostavlja jednom godišnje i to do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu na obrascu GOD-INOK. To znači da se pri dostavi izvješća za 2022. godinu (do 30. travnja 2023. godine) treba u kunama popuniti stanje duga (i/ili potraživanja). Isto tako, ako na kraju 2022. niti na kraju 2021. nisu postojala stanja duga/potraživanja prema inozemstvu, ali su tijekom 2022. postojale transakcije povezane s kreditnim poslovima, također postoji obveza dostavljanja ovog izvješća.

Detaljnije o obrascu GOD-INOK pisano je u RRiF-u br. 4/23.

Povratak na vijesti