Godišnji obračun poreza na dohodak za 2021., božićnice i trinaesta plaća


Trajanje: 2 h 30 min
Datum: 24.11.2021

Cijena: 450,00 KN
59,73 EURSnimka webinara - Godišnji obračun poreza na dohodak za 2021., božićnice i trinaesta plaća

Brojne su dvojbe poduzetnika u vezi s konačnim obračunom plaće, stoga smo na ovom webinaru odgovorili na konkretna pitanja. Izvješće o obračunu poreza na dohodak po konačnom obračunu za 2021. godinu treba predati na Obrascu JOPPD, a konačni obračun plaće mora se obaviti sa zadnjom isplatom u prosincu, dakle s plaćom koja se isplaćuje za studeni. Na koji će način poduzetnici to moći učiniti, uz prikaz konkretnih primjera, saznajte na ovom webinaru.

Program:

Kada je potrebno obaviti konačni obračun, isplata prigodnih nagrada i trinaeste plaće
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Razlozi za obvezni konačni obračun poreza na dohodak (koji poduzetnici za koje radnike trebaju provesti konačni obračun poreza na dohodak)
 • Iskazivanje na isplatnoj listi
 • Korištenje osobnog odbitka i konačni obračun plaće
 • Kako isplatiti prigodne nagrade za kraj godine
 • Evidentiranje isplaćenih neoporezivih i oporezivih prigodnih nagrada zaposlenicima
 • Isplata trinaeste plaće
 • Utjecaj isplaćenih oporezivih prigodnih nagrada na najvišu mjesečnu osnovicu za doprinose
 • Isplata oporezivih prigodnih nagrada radnicima koji se po prvi put zapošljavaju

Posebnosti u vezi s utvrđivanjem obračuna plaće
Predavačica: Lucija Turković-Jarža, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Posebnosti konačnog obračuna za 2021. godinu
 • Kada se ispravak predujma poreza na dohodak treba obaviti tijekom godine
 • Razlozi za obvezni konačni obračun poreza na dohodak (koji poduzetnici za koje radnike trebaju provesti konačni obračun poreza na dohodak)
 • Razlozi za konačni obračun poreza na dohodak u slučaju: bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, izvanrednih isplata i slično, s primjerima
 • Konačni obračun plaće u slučaju neredovitih isplata plaće
 • Kada poslodavac nije obvezan sastaviti konačni obračun poreza na dohodak
 • Konačni obračun ako nema isplate plaće u prosincu
 • Isplata ili uplata po konačnom obračunu
 • Evidentiranje konačnog obračuna u Obrascu JOPPD
 • Računovodstveno evidentiranje konačnog obračuna

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 24. studenoga 2021. godine.

Cijena video snimke je 450,00 kn (360,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).