Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trajanje: 2 h 40 min
Datum: 14.06.2022

Cijena: 750,00 KN
99,54 EURNa ovom webinaru bit će riječ o posebnostima u računovodstvenom i poreznom postupanju kod poduzetnika koji obavljaju građevinsku djelatnost. Objasniti će se oporezivanje PDV-om građevinskih usluga, temeljna pravila i posebnosti u vezi s oporezivanjem te aktualnosti u vezi s pružanjem građevinskih usluga.

U vezi s računovodstvenim postupanjem objasnit će se posebnosti koje se odnose na računovodstvena određenja za uslužne graditelje te investitore koji grade nekretnine za tržište, rezerviranja, ugovorne kazne, postupanja s predujmovima i sl. Osim toga, bit će riječ i o poreznom motrištu prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta te posebnostima u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina.

Program:

Oporezivanje građevinskih usluga
Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Porezni status građevinskih usluga
 • Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza
 • Iskazivanje građevinskih usluga u poreznim i računovodstvenim evidencijama
 • Temeljna pravila i najčešće iznimke za primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
 • Posebnosti u vezi s uslugama u okviru obnove zgrada oštećenih potresom
 • Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH
 • Oporezivanje građevinskih usluga obavljenih u inozemstvu
 • Najčešće pogreške u vezi s oporezivanjem građevinskih usluga

Računovodstvo građenja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstvo uslužnih graditelja
 • Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
 • Rezerviranja za dana jamstva u građevinskoj djelatnosti
 • Ugovorne kazne i zadržavanje plaćanja u graditeljskoj djelatnosti
 • Računovodstveno i porezno postupanje s predujmovima za građevinske usluge

Porezno motrište prodaje građevina i zemljišta
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Porezno motrište prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta
 • Kada su nekretnine u prometu oporezive PDV-om, a kada porezom na promet nekretnina
 • Posebnosti pri prodaji građevina između poreznih obveznika, fizičkih osoba, što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
 • Kada i tko treba provesti ispravak pretporeza kod isporuke nekretnina

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. lipnja2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn kn (600,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.