HOO nije obveznik PDV-a – ne može biti ni oslobođen PDV-a

Datum: 16.02.2009, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/09-01/11
Davatelj: Porezna uprava

Hrvatski olimpijski odbor (u daljnjem tekstu HOO), Zagreb, obratio nam se s molbom za izdavanje rješenja na temelju kojeg će HOO biti oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost. HOO je najviša nevladina nacionalna športska udruga u koju se udružuju nacionalni športski savezi i druge športske udruge. Ciljevi HOO su predstavljanje cjelokupnog hrvatskog športa pred Međunarodnim olimpijskim odborom i odgovarajućim međunarodnim športskim organizacijama i udruženjima, usklađivanje, poticanje i skrb o aktivnostima športskih saveza, skrb o razvoju i promicanju športa na državnoj razini uz poticanje organizacije i usklađivanje športa na razini županija, gradova i općina te poticanje, promicanje i skrb o svekolikom hrvatskom športu. Prema navodima u upitu HOO je neprofitna organizacija koja obavlja djelatnost samostalno i trajno, no ne ispunjava treći uvjet odnosno ne postoji namjera ostvarivanja prihoda iz članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 76/07.).

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavak 3. i članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a u vezi s odredbom članka 22. stavak 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. Zakona oslobođene poreza, ostvarila godišnju vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna. Ako poduzetnik nije ostvario godišnju vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna ne smatra se obveznikom poreza na dodanu vrijednost, međutim nema pravo na iskazivanje poreza na izdanim računima i ne može odbiti porez koji mu zaračunaju ostali poduzetnici.

Prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poduzetnicima u smislu odredbe članka 2. stavak 3. Zakona, ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.

Napominjemo, da neprofitne udruge koje uz svoju osnovnu djelatnost obavljaju i neku gospodarsku djelatnost mogu postati porezni obveznici u smislu članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Sukladno navedenom, ako bi HOO uz svoju osnovnu djelatnost obavljao i neku gospodarsku djelatnost čijim bi obavljanjem u tekućoj godini ostvario godišnju vrijednost oporezivih isporuka dobara ili usluga iz članka 2. stavak 1. Zakona u iznosu većem od 85.000,00 kuna postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja iduće godine temeljem odredbi članka 34. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. – 34/08.).

U konkretnom slučaju, obzirom da HOO prema odredbama članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost nema pravo odbiti pretporez koji su mu zaračunali drugi poduzetnici. U vezi molbe za izdavanjem rješenja na temelju kojeg bi HOO bio oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost napominjemo da Ministarstvo financija – Porezna uprava mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja