Isplata naknade za korištenje osobnog automobila u svrhe volontiranja

Datum: 17.05.2019, Petak
Klasa: 410-01/19-01/879
Davatelj: Porezna uprava

Temeljem upita u svezi mogućnosti isplate naknade za korištenje osobnog automobila u svrhe volontiranja te poreznog tretmana iste, odgovaramo u nastavku: 

Prije svega napominjemo kako mogućnost isplate naknade za korištenje osobnog automobila u svrhe volontiranja nije uređena poreznim propisima već je poreznim propisima uređen samo porezni tretman tako isplaćene nagrade. Stoga u nastavku dajemo očitovanje u dijelu iz nadležnosti Porezne uprave:

Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18; dalje u tekstu: Zakon), propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak pa je između ostaloga, člankom 9. stavkom 1. točkom 11. Zakona propisano da se porez na dohodak ne plaća na primitke isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa. Istim člankom i stavkom Zakona, točkom 12., propisano je da se na primitke po osnovi službenih putovanja po osnovi prijevoza i noćenja koje isplatitelji – neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovoga djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju, također, ne plaća porez na dohodak.

Sukladno članku 6. stavku 7. Pravilnika, naknade (dnevnice za službena putovanja, naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju, naknade troškova noćenja na službenom putovanju naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe) koje su isplaćene po osnovi službenih putovanja za potrebe neprofitne organizacije, prema članku 9. stavku 1. točki 11. Zakona, ne smatraju se oporezivim primicima pod uvjetom da fizičke osobe do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. Zakona.

Iznimno, a prema članku 6. stavku 8. Pravilnika, naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju (u visini stvarnih izdataka) i naknade troškova noćenja na službenom putovanju (u visini stvarnih izdataka) ne smatraju se oporezivima ni u slučaju kada isplatitelji - neprofitne organizacije isplaćuju naknade fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju. 

Slijedom navedenog, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe smatraju se neoporezivim primicima samo u slučaju kadi ih neprofitna organizacija isplaćuje fizičkim osobama (koje obavljaju poslove iz djelokruga neprofitne organizacije), a koje do trenutka isplate naknade u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Međutim, u slučaju da su te fizičke osobe ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, naknada koja im se isplaćuje smatra se oporezivim primitkom.

Pitanja vezana za mogućnost isplate naknada volonterima potrebno je uputiti nadležnom tijelu u čijem je djelokrugu obavljanje volonterstva.

Povratak na mišljenja