Isplata povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak

Datum: 23.09.2015, Srijeda
Klasa: 410-01/15-01/2519
Davatelj: Porezna uprava

      Vezano za mogućnost isplate preplaćenog poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak odnosno uz mogućnost gotovinske i bezgotovinske isplate te isplate na zaštićeni račun povrata poreza po godišnjoj prijavi.

      Godišnju poreznu prijavu, putem Obrasca DOH, podnose porezni obveznici koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak i porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu, ali je mogu podnijeti radi ostvarivanja neiskorištenog osobnog odbitka, prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno izravnanje porezne osnovice te ostvarivanje drugih prava propisanih zakonima sukladno čl. 39. i 40. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14.; dalje u tekstu: Zakon), a na temelju koje se porez na dohodak utvrđuje poreznim rješenjem.
      Ministarstvo financija, Porezna uprava donijelo je uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2014. godinu KLASA: 410-01/15-01/114, URBROJ: 513-07-21-01/15-1 koja je objavljena na web stranici Porezne uprave dana 10. siječnja 2015. pod poveznicom http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19198.
      U navedenoj uputi, u podnaslovu “Povrat preplaćenog godišnjeg poreza na dohodak“ obrazloženo je utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak kada se utvrdi razlika više plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, koji se može, u skladu s odredbama čl. 37. st. 7. Zakona i čl. 81. st. 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13. i 157/14.; dalje u tekstu: Pravilnik), vratiti poreznom obvezniku bez posebnog pisanog zahtjeva, a iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti iz čl. 18. Zakona i poreznim obveznicima koji dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti prema čl. 19. do 24. Zakona, više plaćeni porez vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u predujam za iduće razdoblje, do iskorištenja preplaćenog iznosa, ukoliko porezni obveznici nemaju dospjelih, a neplaćenih poreza koje naplaćuje porezno tijelo kako je propisano odredbom čl. 113. st. 6. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15.).
      Temeljem čl. 61. Zakona i čl. 90. Pravilnika, kojima je propisana obvezna isplata primitaka na žiro ili tekući račun kod banke, a koji glasi na ime poreznog obveznika te samo iznimno u gotovom novcu na propisan način, čl. 88. st. 2. t. 2.8. Pravilnika propisano je da se u godišnjoj poreznoj prijavi – Obrazac DOH obvezno upisuje broj tekućeg ili žiro računa koji je otvoren kod banke za porezne obveznike koji žele iskoristiti pravo na povrat putem predujma više uplaćenog poreza i prireza po godišnjoj prijavi.
      Nadalje, izuzimanja odnosno ograničenja od ovrhe propisana su odredbama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12., 25/13., 93/14.) pa je tako čl. 172. propisano koji se primici izuzimaju od ovrhe u cijelosti, a čl. 173. koji se primici ograničavaju od ovrhe u određenom iznosu. Prema navedenim odredbama Ovršnog zakona, primitak po osnovi povrata poreza nije naveden kao primitak odnosno primanja koja bi se izuzela od ovrhe u cijelosti odnosno u određenom iznosu te sukladno tome Ministarstvo financija, Porezna uprava nije u mogućnosti izvršiti uplatu (ili dio uplate) po osnovi povrata poreza na poseban („zaštićeni“) račun kako je propisano čl. 212. Ovršnog zakona, već se predmetna isplata može izvršiti samo na redovne račune poreznog obveznika.
      Sukladno gore navedenim odredbama, može se zaključiti da se povrat više plaćenog poreza i prireza na dohodak izvršava u pravilu negotovinski i to putem redovnog računa (žiro i tekući račun) kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod banke i kojega su naveli u godišnjoj poreznoj prijavi pod 1.8. Obrasca DOH. Iznimno, povrat više uplaćenog poreza i prireza može se isplatiti u gotovom novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren tekući ili žiro račun kod banke kao što su sezonski radnici u poljoprivredi, sukladno čl. 90. st. 3. t. 7. Pravilnika.

Povratak na mišljenja