Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa

Datum: 29.07.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/19-01/1065
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit Poreznog obveznika vezan za oporezivanje isplate u visini od 600,00 kuna godišnje radnicima kao dara u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja. Nastavno odgovaramo s osnove propisa o porezu na dohodak.

Prava i obveze pri oporezivanju primitaka koje fizičke osobe ostvaruju prema izvoru primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugih primitaka propisana su Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18; dalje u tekstu: Zakon) te Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/2017, 128/17, 106/18 i 1/19).

Prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona, primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Istim člankom stavkom 3. Zakona, propisano je da se primicima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju te primitke.

Također, člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, između ostalih, primici radnika i fizičkih osoba iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Člankom 21. stavkom 1. Pravilnika, propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada u skladu s člankom 21. stavkom 3. Zakona smatraju primici radnika i osoba koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi).

Sukladno članku 22. stavku 3. točki 7. i stavku 4. toga članka Pravilnika, a radi obračunavanja i plaćanja predujmova poreza na dohodak, vrijednost primitaka pri davanju darova, usluga bez naknade (samo davanja u naravi) i slično čija je pojedinačna vrijednost preko 600,00 kuna po pojedinom radniku i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona godišnje, a koja se utvrđuje prema vrijednosti iste ili slične vrste stvari odnosno usluge prema tržnim cijenama u mjestu davanja dara ili usluge, uvećava se za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

Budući da je dar u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja tržišne vrijednosti do 600,00 kuna godišnje, isti se smatra primitkom u naravi isplaćenim po osnovi nesamostalnog rada na koji se ne obračunava niti plaća porez na dohodak.

Povratak na mišljenja