Isplata uskrsnice

Datum: 06.04.2018, Petak
Klasa: 410-01/18-01/771
Davatelj: Porezna uprava

​Temeljem postavljenog upita u svezi načina isplate uskrsnice radnicima sa blokiranim računima, odgovaramo u nastavku:

Sukladno članku 9. stavku 1. točki 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) i članku 7. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17; dalje u tekstu: Pravilnik), primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.

Prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona, primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Stavkom 1. točkom 1. podtočkom b) toga članka Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa. 

Člankom 86. Zakona, propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika, propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. U skladu sa stavkom 2. toga članka Zakona, a iznimno od stavka 1. toga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke:

1. primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona

2. primitke od kapitala iz članka 64. Zakona

3. primitke od osiguranja iz članka 72. Zakona

4. primitke koji se u skladu s člankom 8. Zakona ne smatraju dohotkom, osim primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe iz stavka 1. točke 4. toga članka

5. primitke na koje se u skladu s člankom 9. Zakona ne plaća porez na dohodak

6. naknade za rad u svezi s izborom čije je održavanje propisano posebnim zakonom, ako se isplaćuju do 1.600,00 kuna po održanom izboru

7. primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz članka 59. Zakona, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

 

Sukladno stavku 3. istoga članka, iznimno od stavka 1. toga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatu izvršiti i u gotovu novcu i to za:

1.  mirovine iz članka 21. stavka 2. Zakona

2. nagrade nerezidentima iz članka 39. stavka 5. točke 3. Zakona, za sudjelovanje na športskim, umjetničkim i drugim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, ako se do završetka natjecanja ne zna koji od natjecatelja ostvaruje pravo na novčanu nagradu

3. primitke od obavljanja sezonskih poslova (sezonski poslovi u poljoprivredi, branje i skupljanje plodova i bilja, poslovi prodaje poljoprivrednih proizvoda, šumskih proizvoda, osvježavajućih napitaka, ledenih slastica, dnevnog tiska, ulaznica i slično, poslovi popisivanja, anketiranja, očitanja brojila i slično, amatersko sudjelovanje u radu kulturno umjetničkih društava i slični poslovi), uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 15.000,00 kuna godišnje

4. primitke koji se u skladu s člankom 8. Zakona ne smatraju dohotkom, osim primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe iz stavka 1. točke 4. toga članka

5. primitke na koje se u skladu s člankom 9. Zakona ne plaća porez na dohodak, osim:

5.1. primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima

5.2. stipendija učenicima i studentima koje se isplaćuju za vrijeme njihova redovnog školovanja, a koje se do propisanog iznosa ne smatraju drugim dohotkom te stipendija koje služe za pokriće troškova iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, osim troškova školarine koji se isplaćuju na račun visokog učilišta

5.3. športskih stipendija, nagrada za športska ostvarenja i naknada športašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa

6. primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz članka 59. Zakona, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

 

Slijedom navedenog, isplata uskrsnice radnicima do propisanog neoporezivog iznosa može se u skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika izvršiti i u gotovu novcu.

Međutim, za pitanja u svezi izuzimanja odnosno ograničenja od ovrhe na novčanim sredstvima propisanima odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine,  br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) nadležno je Ministarstvo pravosuđa te je stoga sva pitanja u svezi provođenja ovrhe sukladno navedenom zakonu potrebno uputiti nadležnom Ministarstvu.

Povratak na mišljenja