Isporuka i ugradnja opreme u objekte na području Republike Hrvatske - iskazivanje u obrascima

Datum: 28.06.2015, Nedjelja
Klasa: 410-01/15-01/1004
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom u vezi poreza na dodanu vrijednost. U upitu se navodi da porezni obveznik koristi usluge dobavljača iz Europske unije za isporuku i ugradnju opreme u svoje objekte na području Republike Hrvatske. Porezni obveznik navodi da je tijekom 2013. i 2014. godine navedene isporuke prikazivao u PDV-S obrascima u stupcu „Vrijednost stečenih dobara“, obzirom da se radilo o nabavi opreme ili dijelova nekretnine pri čemu je usluga ugradnje samo popratna aktivnost. Porezni obveznik također navodi da je navedene isporuke u PDV obrascima prikazivao u retku „Stjecanje dobara unutar Europske unije“ i retku „Pretporez od stjecanja dobara unutar Europske unije“. U upitu se nadalje navodi da je prilikom poreznog nadzora obavljenog tijekom 2014. godine za 2013. godinu od strane poreznog inspektora ukazano na to da je spomenuta praksa pogrešna te da se isporuke u naprijed navedenom slučaju ne bi smjele prikazivati u PDV-S obrascima obzirom da su praćene s ugradnjom na području Republike Hrvatske. Prema navodima u upitu inspektor porezne uprave naložio je poreznom obvezniku da isporuke sa ugradnjom od dobavljača iz Europske unije treba prikazati u PDV obrascu u retku „Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH“ te u retku „Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u Republici Hrvatskoj“. Porezni obveznik navodi da je izvršio ispravak PDV-K obrasca i PDV-S obrazaca u skladu s uputom poreznog inspektora. Međutim, porezni obveznik napominje da je nakon početka primjene naputka od strane inspektora Porezne uprave zaprimio nekoliko upita od strane Carinske uprave zbog razlika u Intrastat obrascima te da je od strane Carinske uprave vezano uz porezna izvješća ponovo upućen na prethodno postupanje. Obzirom na različite upute od strane Porezne i Carinske uprave upućena je zamolba za mišljenje kako bi porezni obveznik postupao u skladu sa zakonskim odredbama.
Sukladno odredbama čl. 9. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) stjecanje dobara unutar Europske unije je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.
Sukladno odredbama čl. 13. st. 10. Zakona mjesto isporuke dobara koja je otpremio ili prevezao isporučitelj, kupac ili treća osoba, a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ili druga osoba za njegov račun sa ili bez probnog rada, je mjesto gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju.
Odredbama čl. 75. st. 2. Zakona propisano je da ako oporezive isporuke dobara ili usluga u tuzemstvu obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.
Člankom 150. Pravilnika o PDV-u, između ostalog detaljnije je propisano koje osobe su obvezne plaćati PDV prema čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u. Tako iz navedenog članka proizlazi da ako isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu obavlja strani porezni obveznik tada PDV prema čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u plaća:
• svaki porezni obveznik uključujući i malog poreznog obveznika, neovisno o tome ima li ili nema PDV identifikacijski broj,
• pravna osoba koja nije porezni obveznik, a ima dodijeljen PDV identifikacijski broj,
• strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.
Sukladno odredbama čl. 175. t. 11., 12. i 13. Pravilnika pod točkama II. 11., II.12. i II.13. Obrasca PDV-a iskazuju se podaci o vrijednosti isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije ili u trećim zemljama), a za koje je porezni obveznik primatelj dobra ili usluga obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 5%, 13% i 25% u skladu s čl. 75. st. 2. Zakona. Ovdje se upisuje i vrijednost usluga koje je poreznom obvezniku obavio porezni obveznik za sjedištem u trećoj zemlji, za koje je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV po propisanoj stopi u skladu s čl. 75. st. 1. t. 6. Zakona. Ovdje se upisuje i vrijednost dobara koja je primatelj oporezive isporuke iz članka 10. stavka 4. Zakona primio u okviru trostranog posla.
Sukladno odredbama čl. 176. Pravilnika u Obrascu PDV pod točkom III. iskazuje se ukupna vrijednost primljenih isporuka i obračunani pretporez u primljenim isporukama dobara i usluga.
Prema odredbama čl. 176. t. 11., 12. i 13. Pravilnika pod točkama III.11., III.12. i III.13. upisuju se podaci iz čl. 58. st. 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih dobara i usluga od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije ili u trećim zemljama), kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s čl. 75. st. 2. Zakona po stopama PDV-a 5%, 13% i 25%. Također upisuju se i podaci o vrijednosti primljenih usluga koje su poreznom obvezniku obavili porezni obveznici sa sjedištem u trećoj zemlji i iznosu PDV-a po stopama 5%, 13% i 25% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s čl. 75. st. 1. t. 6. Zakona. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu PDV-a obračunanog po stopi PDV-a 5%, 13% i 25% u okviru trostranih poslova iz čl. 10. st. 4. Zakona.  
Obzirom na navedeno, ako se radi o isporuci dobara s ugradnjom u objekte koji se nalaze u Republici Hrvatskoj mjesto oporezivanja je Republika Hrvatska. U slučaju da se radi o takvim isporukama koje obavi porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, a PDV plaća porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga, primatelj isporuke iskazuje primljene isporuke u Obrascu PDV-a pod rednim brojem II.11., II.12. i II.13. ovisno o propisanoj stopi PDV-a, dok pretporez iskazuje pod rednim brojem III.11., III.12. i III.13. pod uvjetom da ima pravo na odbitak pretporeza. Tako primljene isporuke ne iskazuju se u Obrascu PDV-S.
 

Povratak na mišljenja