Isporuke u nizu – izvoz dobara EU obveznika iz RH u treću zemlju

Datum: 30.04.2019, Utorak
Klasa: 410-19/19-02/100
Davatelj: Porezna uprava

Zatražili ste mišljenje o mogućnosti primjene poreznog oslobođenja propisanog čl. 45. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 148/13., 143/14., 115/16., 106/18., Rješenje USRH 99/13., 153/13., dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) vezano uz isporuku dobara koja će biti izvezena izvan područja Europske unije (dalje: EU). Izvoznik dobara bio bi kupac – porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici EU. Budući je Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. – ispravak, 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., dalje u tekstu: Pravilnik o PDV-u može primijeniti na isporuku ako je roba izvozno ocarinjena od strane isporučitelja, postavili ste pitanje može li se porezno oslobođenje primijeniti ako je izvoznik kupac dobara (porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici), koji će isporučitelju nakon izvoznog carinjenja dostaviti MNR (carinsku deklaraciju) na kojem je vidljivo da je roba napustila područje EU.

            Predmet oporezivanja PDV-om, prema odredbama čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u, je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar EU te uvoza dobara.

            Mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze, sukladno odredbi čl. 12. Zakona o PDV-u, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke.

            Mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, sukladno odredbi čl. 13. st. 1. Zakona o PDV-u, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.

            Odredbom čl. 45. st. 1. t. 1. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH) otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan EU.

            Sukladno odredbi čl. 108. st. 9. Pravilnika o PDV-u, porezni obveznici mogu primijeniti oslobođenje temeljem čl. 45. st. 1. t. 1. Zakona za poslove u nizu u okviru izvoznih transakcija u slučaju kada porezni obveznik isporučuje već izvozno ocarinjena dobra drugom poreznom obvezniku, a ta će se dobra izravno otpremiti kupcu izvan EU.

            Nadalje, odredbom čl. 45. st. 1. t. 2. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz RH otpremi ili preveze izvan EU sam kupac koji nema sjedište u RH ili neka druga osoba za njegov račun.

            Izvoznom isporukom dobara, sukladno odredbama čl. 108. st. 2. Pravilnika o PDV-u, smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na području izvan EU.

            Obavljenu izvoznu isporuku (izvoz), prema odredbama čl. 108. st. 3. Pravilnika o PDV-u, porezni obveznik dokazuje carinskom deklaracijom. Kad se kao carinska deklaracija koristi elektronska deklaracija, dokazom da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje EU smatra se elektronska poruka IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (ECS sustava), a u slučajevima kada se u skladu s carinskim propisima koristi papirna deklaracija (u obliku Jedinstvene carinske deklaracije ili u obliku komercijalne isprave) dokazom se smatra izvorni primjerak te isprave ovjeren (evidencijski broj, potpis službenika i pečat) od strane nadležnog izlaznog carinskog ureda. Kad se radi o popravku, obradi, prilagodbi, doradi ili preradi uvezenih dobara, porezni obveznik mora osim izvozne imati i uvoznu carinsku dokumentaciju.

            Slijedom navedenog, u situaciji kada se dobra otpremaju u treću zemlju i kada je na carinskoj deklaraciji kao izvoznik naveden kupac (porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici EU), isporučitelj može primijeniti porezno oslobođenje temeljem čl. 45. st. 1. t. 2. Zakona o PDV-u ako od kupca pribavi dokaz o izvozu, odnosno carinsku deklaraciju u kojoj je taj kupac naveden kao izvoznik.

            Napominjemo da se u tom slučaju kupac (porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici EU) treba registrirati za potrebe PDV-a u RH sukladno odredbi čl. 77. st. 5. t. a) Zakona o PDV-u s obzirom da je mjesto izvozne isporuke dobara koju obavlja RH.

Povratak na mišljenja